Tiếng Anh 10 Unit 2 Project – Global Success – Loigiaihay.com

Rate this post

Đề bài

Go Green Weekend (Cuối tuần sống xanh)

Work in groups. Make a plan for a Go Green Weekend event. Think of activities that you can organise during the weekend. You should also provide the reasons and expected results of each activity you suggest.

(Làm việc nhóm. Lập kế hoạch cho sự kiện Go Green Weekend. Nghĩ về các hoạt động mà bạn có thể tổ chức vào cuối tuần. Bạn cũng nên đưa ra lý do và kết quả mong đợi của mỗi hoạt động mà bạn đề xuất.)

Present your plan to the class. Your presentation should include the following:

(Trình bày kế hoạch của bạn trước lớp. Bài thuyết trình của bạn nên bao gồm những điều sau)

Lời giải chi tiết

I’m going to present my plan for a Go Green Weekend event. There will be 4 activities in this event. The first activity is picking up litter in the city park. People will take part in this activity on Sunday morning. The park is dirty because many people drop litter on the paths. Therefore, picking up litter will make the park cleaner and more beautiful. The second activity is planting trees on Sunday morning. A lot of big trees in the city park died in the last storm, so there is a need for planting more trees. Besides, it will provide shade and make the air fresh. The third activity that is organised in this event is exchanging organic food in the city hall. On Sunday afternoon, all families that have extra organic food will bring them to the hall and exchange food with the others. This will avoid waste from food and help them save money. The last activity is opening a secondhand market on Sunday afternoon. The reason for organising this activity is that people need new clothes and their old ones are still good for others. This will reduce waste that is harmful to the environment. Those are all of my activities for the Go Green Weekend event.

Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 1 Skills 2 (trang 15) | Tiếng Anh 8 Global Success

Tạm dịch:

Tôi sẽ trình bày kế hoạch của mình cho sự kiện Go Green Weekend. Sẽ có 4 hoạt động trong sự kiện này. Hoạt động đầu tiên là nhặt rác trong công viên thành phố. Mọi người sẽ tham gia hoạt động này vào sáng Chủ nhật. Công viên bẩn vì nhiều người vứt rác bừa bãi trên các lối đi. Vì vậy, việc nhặt rác sẽ giúp công viên sạch đẹp hơn. Hoạt động thứ hai là trồng cây vào sáng chủ nhật. Rất nhiều cây lớn trong công viên thành phố bị chết trong đợt bão vừa qua nên cần phải trồng thêm cây xanh. Bên cạnh đó, nó sẽ cung cấp bóng râm và làm cho không khí trong lành. Hoạt động thứ ba được tổ chức trong sự kiện này là trao đổi thực phẩm hữu cơ tại tòa thị chính thành phố. Vào chiều Chủ nhật, tất cả các gia đình có thực phẩm hữu cơ còn dư sẽ đem đến hội trường và trao đổi thực phẩm với những gia đình khác. Điều này sẽ tránh lãng phí thức ăn và giúp họ tiết kiệm tiền. Hoạt động cuối cùng là mở chợ đồ cũ vào chiều Chủ nhật. Lý do tổ chức hoạt động này là mọi người cần quần áo mới và quần áo cũ của họ vẫn còn tốt cho những người khác. Điều này sẽ làm giảm chất thải có hại cho môi trường. Đó là tất cả các hoạt động của tôi cho sự kiện Go Green Weekend.

Xem thêm:  Unit 11 lớp 6: A Closer Look 2 (Global Success) | Giải Tiếng Anh 6