Skills – trang 72 Review 4 (Units 9 – 10) SGK tiếng Anh 12 mới

Rate this post

Reading 1

1. Read the text about lifelong learning.

(Đọc văn bản về học tập suốt đời.)

Lifelong learning: Why?

The astonishing speed of technlogical development makes it necessary for individuals to learn new skills and keep improving them throughout their lives.

The term lifelong learning (LLL) refers to the continuous accumulation of an individual’s knowledge and skills. Apart from the knowledge, skills, attitudes, and behaviours people acquire in their everyday lives, LLL consists of three forms: formal, non-formal, and informal learning. Formal learning is learning that happens in formal and organised settings like schools and universities, and very often leads to certificates or degrees. While non-formal learning is considered learning gained in planned activities like vocational skills training, informal learning is learning acquired from daily life activities.

LLL offers a great number of benefits to individuals, communities, and the country. First of all, it brings individuals knowledge, enhances their existing skills, stimulates learning experiences, and builds up systems of values, necessary for them as social human beings. Secondly, knowledgeable individuals make communities more productive and creative with their up-to-date skills, abilities, and ideas. Today’s fast-changing knowledge economy requires workers who are well- prepared for new challenges by constant learning. Thirdly, LLL helps the country to prosper. An able, skilful, and knowledgeable person can enormously contribute to his/ her country’s development and prosperity, which in turn contributes to the happiness and well-being of its citizens. Obviously, LLL is so important that all individuals should learn throughout their lives.

Phương pháp giải:

Xem thêm:  Unit 1 lớp 10 Listening (trang 13) | Tiếng Anh 10 Global Success

Tạm dịch:

Học tập suốt đời: Tại sao?

Tốc độ đáng kinh ngạc của sự phát triển về kỹ thuật khiến cho các cá nhân phải học những kỹ năng mới và tiếp tục cải thiện chúng trong suốt cuộc đời của họ.

Thuật ngữ “học suốt đời” (LLL) đề cập đến sự tích lũy liên tục kiến thức và kỹ năng của một cá nhân. Ngoài các kiến thức, kỹ năng, thái độ và hành vi mà con người có được trong cuộc sống hàng ngày của mình, LLL bao gồm ba hình thức: học chính thức, phi chính thức và không chính thức. Học tập chính thức là học tập diễn ra trong các môi trường chính thức và tổ chức như trường học và trường đại học, và thường có kết quả là các chứng chỉ hoặc bằng cấp. Trong khi học phi chính thức được coi là học tập thu được trong các hoạt động theo kế hoạch như đào tạo kỹ năng nghề nghiệp, học tập không chính thức là học tập thu được từ các hoạt động hàng ngày.

LLL cung cấp rất nhiều lợi ích cho các cá nhân, cộng đồng, và cả nước. Trước hết, nó mang lại kiến thức cho cá nhân, nâng cao kỹ năng hiện có của họ, kích thích kinh nghiệm học tập và xây dựng các hệ thống giá trị, cần thiết cho họ như con người xã hội. Thứ hai, những người có kiến thức làm cho cộng đồng năng suất và sáng tạo hơn với các kỹ năng, khả năng và ý tưởng cập nhật của họ. Nền kinh tế tri thức thay đổi nhanh chóng ngày nay đòi hỏi những người lao động chuẩn bị kỹ càng cho những thách thức mới bằng cách học liên tục. Thứ ba, LLL giúp đất nước phát triển. Người có khả năng, khéo léo và am hiểu có thể góp phần rất lớn vào sự phát triển và thịnh vượng của đất nước, góp phần làm đời sống âm no, hạnh phúc. Rõ ràng, LLL là rất quan trọng để tất cả mọi người nên học hỏi trong suốt cuộc đời của họ.

Xem thêm:  Tất tần tật kiến thức về one/ another/ other/ the other/ others/ the others