Giải Review 2 – Skills SGK Tiếng Anh 8 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Bài 1

Task 1. Read about the Vu Lan Festival in Viet Nam and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Đọc về Lễ hội Vu Lan ở Việt Nam và quyết định câu nào đúng (T) hay sai (F).)

Some people call it ‘Vu Lan Bao Hieu’ (Parents’ Appreciation Day). This festival takes place on the 15th day of the seventh lunar month. It is one of the largest festivals of Viet Nam after the Tet festival, and it is celebrated throughout the country, especially in the south.

During the festival, people participate in many goodwill activities and perform various religious rituals. They visit pagodas and temples to worship, release animals like birds or fish, and burn incense. They also buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents and ancestors.

Many people go to pagodas on this occasion, wearing either a red rose if their mothers are alive or a white rose if their mothers have passed away. The rose is a symbol of love and gratitude shown by every family towards their ancestors.

Statements

T

F

1. Vu Lan takes place on the 15th day of the seventh lunar month.

2. Vu Lan is celebrated only in the south.

3. Vu Lan is the largest annual traditional festival of Viet Nam.

4. People buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents.

5. Many people visit pagodas during the festival, wearing a red rose if their mothers are alive.

Xem thêm:  Of là gì? Nghĩa của từ Of trong tiếng Anh, Facebook?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Vài người gọi nó là “Vu Lan Báo Hiếu” (Ngày tạ ơn cha mẹ) Lễ hội này diễn ra vào ngày 15 tháng 7 Âm lịch. Nó là một trong những lễ hội lớn nhất của Việt Nam sau lễ hội Tết và nó được tổ chức khắp đất nước, đặc biệt là ở miền Nam.

Trong suốt lễ hội, người ta tham gia vào nhiều hoạt động tình nghĩa và trình diễn những nghi lễ tôn giáo khác nhau. Họ thăm viếng chùa và đền thờ để thờ cúng, phóng sinh như chim hoặc cá và đốt nhang. Họ cũng mua những món quà và hoa nhưng là lễ vật của họ thể hiện tình yêu sâu thẳm của họ và sự cảm tạ đối với ba mẹ họ và tổ tiên họ.

Nhiều người đi đến chùa vào dịp này, mang theo hoa hồng đỏ nếu mẹ còn sống và hòa hồng trắng nếu mẹ của họ mất. Hoa hồng là một biểu tượng của tình yêu và sự cảm tạ được thể hiện bởi mọi gia đình đối với tổ tiên họ.

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. F

4. T

5. T

1. T

Vu Lan takes place on the 15th day of the seventh lunar month.

(Vu Lan diễn ra vào ngày rằm tháng 7 âm lịch.)

Giải thích: Dựa vào câu ‘This festival takes place on the 15th day of the seventh lunar month.’, ta chọn được đáp án True.

2. F

Vu Lan is celebrated only in the south.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 3 Writing SGK trang 36 - 37 sách mới - Tailieu.com

(Vu Lan chỉ được tổ chức ở miền Nam.)

Giải thích: Dựa vào câu ‘…it is celebrated throughout the country, especially in the south.’, ta chọn được đáp án False.

3. F

Vu Lan is the largest annual traditional festival of Viet Nam.

(Vu Lan là lễ hội truyền thống lớn nhất hàng năm của Việt Nam.)

4. T

People buy presents and flowers as their offerings to show their deep love and gratitude towards their parents.

(Mọi người mua những món quà và hoa như để bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với cha mẹ.)

5. T

Many people visit pagodas during the festival, wearing a red rose if their mothers are alive.

(Nhiều người lên chùa trong dịp lễ hội, cài một bông hồng đỏ nếu mẹ họ còn sống.)