Unit 1 lớp 11: Project trang 17 | Giải bài tập Tiếng Anh 9 – vietjack.me

Rate this post

Tiếng Anh 11 Unit 1: Project trang 17

Video giải Tiếng Anh 11 Unit 1: The generation gap: Project

Đề bài

The class is divided into groups of 6 to 8. Your group will interview 15 teenagers, aged 15-17, who live in your area, and take notes of their answers. Report your group’s findings to the whole class.

(Lớp học được chia thành các nhóm từ 6 đến 8 em. Nhóm em sẽ phỏng vấn 15 thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 17 hiện đang sống trong khu vực em ở. Hãy ghi lại câu trả lời của họ rồi thuật lại những điều nhóm em ghi nhận được trước lớp.)

Suggested questions for your interview:

1. Are there any problems in your family?

• What are they about?

• Where do they come from?

• How do you deal with them? How do your parents deal with them?

2. What would you like to change about yourself so that you can deal with the conflicts better?

3. Do you think your parents should change their attitudes and rules? Why? Why not?

Tạm dịch:

(Các câu hỏi gợi ý cho bài phỏng vấn của các bạn):

1. Bạn có bất kỳ vấn đề gì về gia đình của bạn không?

– Chúng là về cái gì?

– Chúng đến từ đâu?

– Bạn giải quyết chúng như thế nào? Bố mẹ bạn giải quyết chúng như thế nào?

2. Bạn có muốn tự thay đổi bản thân để giải quyết xung đột tốt hơn?

Xem thêm:  12 Tháng Trong Tiếng Anh: Cách Đọc Viết (Chuẩn Xác) - KISS English

3. Bạn có nghĩ rằng cha mẹ của bạn nên thay đổi thái độ và quy tắc của họ? Tại sao? Tại sao không?

Gợi ý:1. Yes, there are a few problems in my family.

– They are about financial burdens, our study results at school and housework division between family members.

– They come from our parents’ work, family’s expenses and our responsibilities.

– To make my parents happy I try to study harder to improve my performance at school and help my mother more with housework. My parents try to balance between their income and expenses, they cut down unnecessary things and spend more time on taking care of us.

Tạm dịch:

Vâng, có vài vấn đề trong gia đình tôi.

– Đó là về gánh nặng tài chính, kết quả học tập của chúng tôi ở trường và sự phân chia việc nhà giữa các thành viên trong gia đình.

– Đó là từ công việc của cha mẹ, chi phí gia đình và trách nhiệm của chúng tôi.

– Để làm cho bố mẹ vui, tôi cố gắng học tập chăm chỉ hơn để cải thiện thành tích ở trường và giúp mẹ tôi làm việc nhà nhiều hơn. Bố mẹ tôi cố gắng cân bằng giữa thu nhập và chi phí, họ cắt giảm những thứ không cần thiết và dành nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc chúng tôi.

2. I think I should be more patient to listen to my parents’ advice and be open-minded to share my secrets with my family members. I will study harder and help my mother more with housework.

Xem thêm:  Unit 11 lớp 8: Looking Back | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8 mới

Tạm dịch:

Tôi nghĩ rằng tôi nên kiên nhẫn hơn để lắng nghe lời khuyên của cha mẹ tôi và cởi mở để chia sẻ bí mật của tôi với các thành viên gia đình tôi. Tôi sẽ học hành chăm chỉ hơn và giúp mẹ tôi nhiều hơn với công việc nhà.

3. Yes, I think so. Parents should be more open-minded to our clothing styles, time limit and put less pressure on our study.

Tạm dịch:

Vâng tôi cũng nghĩ thế. Phụ huynh nên cởi mở hơn với phong cách quần áo của chúng tôi, giới hạn thời gian và giảm áp lực cho việc học tập của chúng tôi.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 chi tiết, hay khác:

Unit 1: Getting started (trang 7): Listen and read (Nghe và đọc)…

Unit 1: Language (trang 8, 9): Match each word (1-9) with another word (a-i) to make a compound noun. Four of them are written as one word…

Unit 1: Reading (trang 10): You are going to read a text about conflicts between parents and their teenage children. Which of the following do you think you may find in the text.

Unit 1: Speaking (trang 11,12): Read about three situations facing teenagers. Match them with the problems a, b, or c in the box below.

Unit 1: Listening (trang 13): You are going to listen to Tom and Linda discussing their conflicts with their parents. What do you think they will mention?

Unit 1: Writing (trang 14): The following are some family rules. Complete them, using the phrases below. Add a few more if you can.

Xem thêm:  Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 2 Global Success, Friends plus, Explore

Unit 1: Communication and Culture (trang 15): Work in groups. Practise asking the following questions and take notes of their answers.

Unit 1: Looking back (trang 16): Identify the stressed words and put a stress mark (‘) before their stressed syllables in the following statements. Listen and check your answers.