Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27) – VietJack.com

Rate this post

Lời giải bài tập Unit 2 lớp 11 Looking Back trang 26, 27 trong Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27) – Tiếng Anh 11 Global Success

Pronunciation

(trang 26 Tiếng Anh 11 Global Success): Listen and circle what you hear: contracted or full forms. Practice saying these conversations in pairs. (Nghe và khoanh tròn những gì bạn nghe được: dạng rút gọn hoặc dạng đầy đủ. Thực hành nói những cuộc hội thoại này theo cặp)

Bài nghe:

1. A: You (1) mustn’t / must not be rude to your parents.

B: Yes, Grandma. But my parents (2) don’t / do not listen to me.

2. A: (3) It’s / It is 11 o’clock. Have you done your homework yet?

B: Yes, (4) I’ve / I have.

Đáp án:

1. mustn’t

2. don’t

3. It’s

4. I have

Hướng dẫn dịch:

1. A: Cháu không được thô lỗ với bố mẹ mình.

B: Vâng, thưa bà. Nhưng bố mẹ cháu không nghe cháu.

2. A: Bây giờ là 11 giờ. Bạn đã làm bài tập về nhà chưa?

B: Rồi.

Vocabulary

(trang 26 Tiếng Anh 11 Global Success): Solve the crossword. Use the words or phrases you have learn in this unit (Giải ô chữ. Sử dụng các từ hoặc cụm từ bạn đã học trong phần này)

Xem thêm:  Giải Skills (kỹ năng) Review 3 (Unit 7-8-9) SGK Tiếng Anh 8 mới

DOWN

1. Lan lives in a __________ family that consists of her parents and younger sister.

2. The older _________ usually has more traditional views.

ACROSS

3. My father limits my __________. I can only use my laptop and smartphone to watch videos or check social media for two hours a day.

4. I live with my __________ family in a big house, and I’m very close not only to my parents, but also to my grandparents, aunt, and uncle.

5. Teenagers often come into ___________ with their parents.

6. My sister is a true ____________. She has used computers and smartphones since she was young and is very good at using them.

Đáp án:

DOWN

1. nuclear

2. generation

ACROSS

3. screen time

4. extended

5. conflict

6. digital native

Hướng dẫn dịch:

1. Lan sống trong một gia đình hạt nhân bao gồm bố mẹ và em gái.

2. Thế hệ cũ thường có quan điểm truyền thống hơn.

3. Cha tôi giới hạn thời gian trên màn hình của tôi. Tôi chỉ có thể sử dụng máy tính xách tay và điện thoại thông minh của mình để xem video hoặc lướt mạng xã hội hai giờ mỗi ngày.

4. Tôi sống với đại gia đình của mình trong một ngôi nhà lớn, và tôi rất thân thiết không chỉ với bố mẹ mà còn với ông bà, cô và chú của tôi.

5. Thanh thiếu niên thường xung đột với cha mẹ của họ.

6. Em gái tôi là một người bản địa kỹ thuật số thực sự. Cô ấy đã sử dụng máy tính và điện thoại thông minh từ khi còn nhỏ và sử dụng chúng rất giỏi.

Xem thêm:  [UPDATE] 9 Từ loại trong tiếng anh: Cách dùng, vị trí & nhận biết

Grammar

(trang 27 Tiếng Anh 11 Global Success): Choose the correct answers A, B, C or D to complete the following sentences (Chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D để hoàn thành các câu sau)

1. You __________ learn to keep your bedroom tidy. No one can clean it for you.

A. must B. had to

C. mustn‘t D. shouldn’t

2. Fifty years ago, my grandmother ____________ stay at home and do all housework. She couldn’t go to school like her brothers.

A. must B. had to

C. didn’t have to D. should

3. You ___________ wear shorts to school. It’s against the school rules.

A. should B. have to

C. mustn’t D. don’t have to

4. I think parents ___________ compare their children to other’s. They will become less confident in their abilities.

A. should B. have to

C. must D. shouldn’t

5. My parents respect my choices. I ___________ follow in their footsteps.

A. don’t have to B. mustn‘t

C. should D. have to

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. D

5. A

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn phải học cách giữ phòng ngủ gọn gàng. Không ai có thể làm sạch nó cho bạn.

2. Năm mươi năm trước, bà tôi phải ở nhà và làm tất cả việc nhà. Cô không được đến trường như các anh của mình.

3. Bạn không được mặc quần đùi đến trường. Điều đó trái với nội quy của trường.

4. Tôi nghĩ cha mẹ không nên so sánh con mình với người khác. Họ sẽ trở nên thiếu tự tin vào khả năng của mình.

Xem thêm:  Tổng hợp từ vựng tiếng Anh chủ đề gia đình cho trẻ em đầy đủ nhất

5. Bố mẹ tôi tôn trọng sự lựa chọn của tôi. Tôi không cần phải đi theo bước chân của họ.

Lời giải bài tập Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Language (trang 19, 20, 21)

 • Tiếng Anh 11 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Writing (trang 24)

 • Tiếng Anh 11 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Project (trang 27)

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 11 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài tập Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề thi Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án
 • 600 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới năm 2021 có đáp án

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: