[Sách Giải] Listening (trang 52-53 SGK Tiếng Anh 12 mới)

Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 12: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Sách giáo khoa tiếng anh 12 nâng cao
  • Học tốt tiếng anh 12 nâng cao
  • Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Mới
  • Sách Giáo Viên Tiếng Anh Lớp 12
  • Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 12 Nâng Cao

Unit 4 lớp 12: Listening

1. Read about how three students use social media. Complete the sentences with the words from the box. (Đọc về cách ba học sinh sử dụng phương tiện truyền thông xã hội. Hoàn thành câu với các từ trong hộp.)

1. app 2. record 3. GPS 4. interactive 5. connect 6. audio 7. updates

2. Listen to a conversation between two students talking about language learning applications. Which of the following did they not talk about. (Nghe một cuộc trò chuyện giữa hai học sinh nói về các ứng dụng học ngôn ngữ. Điều gì sau đây họ lại không nói về?)

Bài nghe:

Đáp án: 2 và 3.

Nội dung bài nghe:

Nam: Congratulations, Lan! You’ve got an A on your English test!

Lan: Thanks, Nam. I should really thank a few social networking sites that help me to improve my English.

Nam: Sounds interesting! So how did you improve your English?

Lan: First, I registered and created an account with my nickname. Then I downloaded some free language learning apps on my smartphone and started revising and learning new vocabulary on the go. I could practise while on the bus on my way to school or while jogging in the park.

Xem thêm:  'ác quỷ' là gì?, Tiếng Việt - Tiếng Anh - Hệ liên thông

Nam: Wow! So you don’t play online games anymore?

Lan: Of course I do, but I focus on language games such as Scrabble and crossword puzzles.

Nam: Really? I didn’t know you were keen on these games. Aren’t they boring?

Lan: Not if you connect and compete with other online gamers. You can also make friends and have fun.

Nam: Really? But you still need a tutor to explain things or correct your English if you make a mistake.

Lan: Exactly. Some social networking sites help you to connect with native speakers so you can ask questions or have your writing drafts corrected.

Nam: Sounds good! I saw that you uploaded some vocabulary and grammar flashcards on all your social media sites. How did you create them?

Lan: I used a free programme available on my smartphone. I also used the recording feature to collect interesting samples from English TV and radio. Have you also seen my photos on my English blog?

Nam: Yes, I have. Great photos!

Lan: Thanks.

Hướng dẫn dịch:

Nam: Chúc mừng, Lan! Bạn đã có điểm A bài kiểm tra tiếng Anh !

Lan: Cảm ơn, Nam. Tôi thực sự cần phải cảm ơn một vài trang web mạng xã hội giúp tôi cải thiện tiếng Anh của mình.

Nam: Nghe thật thú vị! Vậy bạn đã cải thiện tiếng Anh của bạn như thế nào?

Lan: Trước tiên, tôi đã đăng ký và tạo một tài khoản với biệt danh của mình. Sau đó, tôi đã tải xuống một số ứng dụng học ngôn ngữ miễn phí trên điện thoại thông minh của tôi và bắt đầu sửa đổi và học từ vựng mới khi di chuyển. Tôi có thể luyện tập khi đang trên xe buýt trên đường đi học hoặc khi đang chạy bộ trong công viên.

Xem thêm:  Giỗ tổ Hùng Vương tiếng Anh là gì? Lễ hội Đền Hùng dịch nghĩa

Nam: Wow! Vì vậy, bạn không chơi trò chơi trực tuyến nữa?

Lan: Tất nhiên có chứ, nhưng tôi tập trung vào các trò chơi ngôn ngữ như Scrabble và câu đố ô chữ.

Nam: Thật sao? Tôi không biết bạn quan tâm đến những trò chơi này. Chúng không phải là nhàm chán sao?

Lan: Không nếu bạn kết nối và cạnh tranh với các game thủ trực tuyến khác. Bạn cũng có thể kết bạn và vui chơi.

Nam: Thật sao? Nhưng bạn vẫn cần một người dạy kèm để giải thích những điều hoặc sửa tiếng Anh của bạn nếu bạn mắc lỗi.

Lan: Chính xác. Một số trang web mạng xã hội giúp bạn kết nối với người bản xứ để bạn có thể đặt câu hỏi hoặc soạn thảo bản thảo của mình.

Nam: Nghe thật thú vị! Tôi thấy rằng bạn đã tải lên một số từ vựng và flashcrards ngữ pháp trên tất cả các trang web truyền thông xã hội của bạn. Bạn đã tạo ra chúng như thế nào?

Lan: Tôi đã sử dụng một chương trình miễn phí có sẵn trên điện thoại thông minh của tôi. Tôi cũng đã sử dụng tính năng ghi âm để thu thập các mẫu thú vị từ đài truyền hình và đài phát thanh tiếng Anh. Bạn đã từng nhìn thấy những bức ảnh của tôi trên blog tiếng Anh của tôi chưa?

Nam: Vâng, tôi nhìn thấy rồi. Hình ảnh tuyệt vời!

Xem thêm:  Màu hồng tiếng anh là gì và đọc như thế nào cho đúng

Lan: Cảm ơn.

3. Listen again. Give answers to the following questions. (Nghe lại. Trả lời các câu hỏi sau:)

Bài nghe:

1. She downloaded some language learning apps on her smartphone and started learning vocabulary on the go.

2. Because she wants to improve her English.

3. She uses some social networking sites.

4. She used a free programme on her smartphone.

4. Work in groups of four. Listen again. What do think about Lan’s ways of improving her English? What can you learn from her experience? (Làm việc trong nhóm bốn người. Lắng nghe một lần nữa.Bạn suy nghĩ gì về cách cải thiện tiếng Anh của Lan? bạn có thể học hỏi gì từ kinh nghiệm của cô?)