Language – trang 32 Unit 3 SGK tiếng Anh 12 mới – Loigiaihay.com

Rate this post

Grammar 2

(Kết hợp câu đơn giản sau đây, bằng cách sử dụng từ trong khung.)

and because but if when which

1. We should all adopt a green lifestyle. We will help conserve our natural resources.

(Tất cả chúng ta nên áp dụng một lối sống xanh. Chúng ta sẽ giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên của chúng ta.)

2. Some foods taste good. These foods do not have many nutrients.

(Một số thức ăn có vị ngon. Những thực phẩm này không có nhiều chất dinh dưỡng.)

3. We should keep the school air clean. This will improve students’ concentration and help them to learn better.

(Chúng ta nên giữ không khí trong trường sạch sẽ. Điều này sẽ cải thiện sự tập trung của học sinh và giúp các em học tốt hơn.)

4. Germs can cause infections in parts of our body. Germs can make us feel unwell.

(Vi trùng có thể gây nhiễm trùng ở các bộ phận của cơ thể chúng ta. Vi trùng có thể khiến chúng ta cảm thấy không khỏe.)

5. We all start conserving the environment. We can all enjoy better living conditions.

(Tất cả chúng ta bắt đầu bảo tồn môi trường. Tất cả chúng ta đều có thể tận hưởng điều kiện sống tốt hơn.)

6. Coal remains one of the most important energy sources. Coal is still used in a lot of power plants.

(Than vẫn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất. Than vẫn được sử dụng trong nhiều nhà máy điện.)

Xem thêm:  Màu xám tiếng anh là gì? Hướng dẫn phân biệt các sắc ... - Metagent

Phương pháp giải:

– and: và

– because: bởi vì

– but: nhưng

– if: nếu

– when: khi mà

– which: cái mà (đại từ quan hệ thay cho danh từ chỉ vật)

Lời giải chi tiết:

1. If we all adopt a green lifestyle, we will help conserve our natural resources.

(Nếu tất cả chúng ta áp dụng một lối sống xanh, chúng ta sẽ giúp bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên chúng ta.)

2. Some foods taste good, but they do not have many nutrients.

(Một số loại thực phẩm ngon, nhưng chúng không có nhiều chất dinh dưỡng.)

3. We should keep the school air clean because this will improve students’ concentration and help them to learn better.

(Chúng ta nên giữ cho không khí trường trong sạch, vì điều này sẽ nâng cao sự tập trung của học sinh và giúp các em học tập tốt hơn.)

4. Germs can cause infections in parts of our body and can make us feel unwell.

(Vi trùng có thể gây nhiễm trùng trong các bộ phận của cơ thể chúng ta và có thể làm cho chúng ta cảm thấy không khỏe.)

5. When we all start conserving the environment, we can all enjoy better living conditions.

(Khi chúng ta bắt đầu bảo vệ môi trường , tất cả chúng ta có thể sống tốt hơn.)

6. Coal, which is still used in a lot of power plants, remains one of the most important energy sources.

(Than đá, thứ vẫn được sử dụng trong rất nhiều các nhà máy điện, vẫn là một trong những nguồn năng lượng quan trọng nhất.)

Xem thêm:  Giải SGK Tiếng anh 6 Unit 9: Cities of the world | Global Success