Học bài tiếng Anh là gì? – Du Học Philippines

Rate this post

“Học bài” tiếng Anh là “Study” hoặc “Learn Material”. Là quá trình tìm hiểu và học hỏi thông qua việc đọc, tìm hiểu, và nhận thức các kiến thức mới hoặc cần thiết. Đây có thể là một phần của quá trình học tập trong trường học hoặc là một hình thức tự học bổ sung.

1. Phân biệt “Study” và “Learn Material”

“Study” có nghĩa là học tập, tìm hiểu về một chủ đề hoặc môn học cụ thể. Nó có thể bao gồm cả việc đọc, làm bài tập, tham gia các cuộc họp và làm việc nhóm.

“Learn Material” có nghĩa là học vấn, tiếp thu thông tin về một chủ đề hoặc môn học cụ thể. Nó có thể bao gồm cả việc đọc, nghe, xem và thực hành. Nó thường được sử dụng để chỉ việc học nội dung cụ thể, trong khi “study” có thể ám chỉ việc học tập và tìm hiểu cụ thể hoặc chung.

2. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến học bài

 • Study: Nghiên cứu
 • Learn: Học
 • Review: Xem xét lại
 • Practice:Luyện tập
 • Memorize: Ghi nhớ
 • Master: Bậc thầy
 • Drill: Thực hành
 • Revise: Ôn lại
 • Review material: Xem lại tài liệu
 • Prepare for a test: Chuẩn bị cho một bài kiểm tra.
Xem thêm:  Unit 6 lớp 6: Skills 1 (Global Success) | Giải Tiếng Anh 6

3. Một số mẫu câu tiếng Anh liên quan đến học bài

 • I need to study for my upcoming test.
 • I am currently reviewing the material for my history class.
 • I always try to study in a quiet environment to focus better.
 • I try to study a little bit every day, instead of cramming before an exam.
 • I am reading through the textbook to learn the material for my next class.
 • I am going through my notes to refresh my memory on the material.
 • I am watching educational videos to supplement my learning.
 • I am asking my teacher for additional resources to help me study.
 • I am taking practice quizzes to test my understanding of the material.
 • I am creating flashcards to memorize important information.

Hướng dẫn dịch

 • Tôi cần phải học cho bài kiểm tra sắp tới của tôi.
 • Tôi hiện đang xem xét các tài liệu cho lớp học lịch sử của tôi.
 • Tôi luôn cố gắng học tập trong một môi trường yên tĩnh để tập trung tốt hơn.
 • Tôi cố gắng học một chút mỗi ngày, thay vì học nhồi nhét trước kỳ thi.
 • Tôi đang đọc qua sách giáo khoa để tìm hiểu tài liệu cho lớp học tiếp theo của tôi.
 • Tôi đang xem qua các ghi chú của mình để làm mới trí nhớ của mình về tài liệu.
 • Tôi đang xem các video giáo dục để bổ sung cho việc học của mình.
 • Tôi đang yêu cầu giáo viên của tôi cung cấp thêm tài nguyên để giúp tôi học tập.
 • Tôi đang thực hành các câu đố để kiểm tra sự hiểu biết của tôi về tài liệu.
 • Tôi đang tạo flashcards để ghi nhớ thông tin quan trọng.
Xem thêm:  Tiếng Anh 8 Unit 6 Skills 2 (trang 67) | Tiếng Anh 8 Global Success

4. Bài viết về học bài bằng tiếng Anh

Studying and learning material are essential for achieving academic success. Whether it’s for a test, exam or simply to expand one’s knowledge, dedicating time to studying is crucial. It’s important to find a study method that works for you, whether it’s through flashcards, note-taking, or practice problems. Additionally, finding a quiet and comfortable study space can make all the difference. Setting realistic study goals and breaking them down into manageable chunks can also help with staying on track and motivated. Furthermore, taking breaks and engaging in other activities such as exercise or socializing can improve focus and concentration during study sessions. In order to truly master the material, it’s important to not just memorize information, but to also understand and apply it in real-world situations.

Hướng dẫn dịch

Nghiên cứu và học tài liệu là điều cần thiết để đạt được thành công trong học tập. Cho dù đó là cho một bài kiểm tra, kỳ thi hay chỉ đơn giản là để mở rộng kiến thức của một người, việc dành thời gian cho việc học là rất quan trọng. Điều quan trọng là phải tìm ra một phương pháp học tập phù hợp với bạn, cho dù đó là thông qua thẻ ghi chú, ghi chú hay các bài tập thực hành. Ngoài ra, việc tìm kiếm một không gian học tập yên tĩnh và thoải mái có thể tạo nên sự khác biệt. Đặt mục tiêu học tập thực tế và chia nhỏ chúng thành các phần có thể quản lý được cũng có thể giúp bạn đi đúng hướng và có động lực. Hơn nữa, nghỉ giải lao và tham gia vào các hoạt động khác như tập thể dục hoặc giao tiếp xã hội có thể cải thiện sự tập trung và chú ý trong các buổi học. Để thực sự làm chủ tài liệu, điều quan trọng là không chỉ ghi nhớ thông tin mà còn phải hiểu và áp dụng nó trong các tình huống thực tế.

Xem thêm:  Looking back - trang 56 Unit 9 SGK tiếng Anh 12 mới - Loigiaihay.com