Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Rate this post

Giải vở bài tập Hóa Học 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit

Nhằm mục đích giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong Vở bài tập Hóa Học lớp 9, chúng tôi biên soạn giải vở bài tập Hóa Học lớp 9 Bài 1: Tính chất hóa học của oxit. Khái quát về sự phân loại oxit hay nhất, ngắn gọn bám sát nội dung sách Vở bài tập Hóa Học 9.

Học theo Sách giáo khoa

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA OXIT

1. Oxit bazơ: Oxit bazơ có những tính chất hóa học nào ?

a) Một số oxit bazơ tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ (kiềm).

II. KHÁI QUÁT VỀ SỰ PHÂN LOẠI OXIT

1. Oxit bazơ những oxit tác dụng với dung dịch axit tạo thành muối và nước.

2. Oxit axit những oxit tác dụng với dung dich bazơ tạo thành muối và nước.

3. Oxit lưỡng tính những oxit tác dụng với dung dịch axit và tác dụng với dung dịch bazơ tạo thành muối và nước.

Ví dụ: Al2O3, ZnO,…

4. Oxit trung tính (oxit không tạo muối) là những oxit không tác dung với axit, bazơ, nước.

Xem thêm:  Tính chất hoá học, cấu tạo phân tử của Glucozo, Fructozo và bài tập

Ví dụ: CO

Bài tập

Bài 1. (Trang 6 Vở Bài Tập Hóa học 9 ) Có những oxit sau: CaO, Fe2O3, SO3. Oxit nào có thể tác dụng được với

a) Nước ?

b) axit clohiđric ?

c) natri hiđroxit ?

Viết phương trình hóa học.

Bài 2. (Trang 6 Vở Bài Tập Hóa học 9) Có những chất sau: . Hãy cho biết những cặp chất có thể tác dụng với nhau.

Lời giải:

Bài 3. (Trang 6 Vở Bài Tập Hóa học 9) Từ những chất: Canxi oxit, lưu huỳnh đioxit, cacbon đioxit, lưu huỳnh trioxit, kẽm oxit, em hãy chọn chất thích hợp điền vào các sơ đồ phản ứng sau:

a) Axit sunfuric + … → Kẽm sunfat + Nước

b) Natri hiđroxit + … → Natri sunfat + Nước

c) Nước + … → Axit sunfurơ

d) Nước + … → Canxi hiđroxit

e) Canxi oxit + … → Canxi cacbonat

Dùng các công thức hóa học để viết tất cả những phương trình hóa học của các sơ đồ phản ứng trên.

Lời giải:

Bài 4. (Trang 6 Vở Bài Tập Hóa học 9) Cho những oxit sau: CO2, SO2, Na2O, CaO, CuO. Hãy chọn những chất đã cho tác dụng được với

a) Nước, tạo thành dung dịch axit

b) Nước, tạo thành dung dịch bazơ

c) Dung dịch axit, tạo thành muối và nước.

d) Dung dịch bazơ, tạo thành muối và nước.

Viết các phương trình hóa học.

Lời giải:

Bài 5. (Trang 6 Vở Bài Tập Hóa học 9) Có hỗn hợp khí CO2 và O2 làm thế nào có thể thu được khí O2 từ hỗn hợp trên? Trình bày cách làm và viết phương trình hóa học.

Xem thêm:  Zn + HCl → ZnCl2 + H2 | Zn ra ZnCl2 - VietJack.com

Lời giải:

Cách thu khí O2 từ hỗn hợp O2 và CO2 : Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư khí CO2 bị hấp thụ hết do có phản ứng với kiềm. Khí thoát ra khỏi bình chỉ có O2

Phương trình hóa học: CO2 + Ca(OH)2 → H2O + CaCO3

Bài 6. (Trang 6 Vở Bài Tập Hóa học 9) Cho 1,6 gam đồng (II) oxit tác dụng với 100 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 20%.

a) Viết phương trình hóa học.

b) Tính nồng độ phần trăm của các chất có dung dịch sau khi phản ứng kết thúc.

Lời giải:

a) Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

b) Nồng độ phần trăm các chất trong dung dịch: 0,18 mol H2SO4 và 0,02 mol CuSO4

Bài tập bổ sung

Bài 1. (Trang 7 Vở Bài Tập Hóa học 9) Lưu huỳnh đioxit (SO2) tác dụng được với:

A. nước, sản phẩm là bazo.

B. axit, sản phẩm là bazo.

C. nước, sản phẩm là axit.

D. bazo, sản phẩm là axit.

Lời giải:

Kết quả đúng: C

Oxit axit tác dụng với nước tạo thành axit

Bài 2. (Trang 7 Vở Bài Tập Hóa học 9) 0,05 mol Na2O tác dụng vừa đủ với:

A. 0,02 mol HCl.

B. 0,1 mol HCl.

C. 0,02 mol CaO.

D. 0,01 mol CaO.

Lời giải:

Kết quả đúng: B

Phương trình hóa học:

Vậy 0,05 mol Na2O tác dụng vừa đủ với 0,1 mol HCl

Bài 3. (Trang 7 Vở Bài Tập Hóa học 9) Đồng (II) oxit (CuO) tác dụng được với:

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 trang 135 136 sgk Hóa Học 11

A. nước, sản phẩm là axit.

B. nước, sản phẩm là bazo.

C. axit, sản phẩm là muối và nước.

D. bazo, sản phẩm là muối và nước.

Lời giải:

Kết quả đúng: C

CuO + 2HCl → CuCl2 + 2H2O