Hóa 10 Bài 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều

Rate this post

Trọn bộ lời giải Hóa học 10 Bài 7 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều hay, chi tiết giúp học sinh lớp 10 dễ dàng trả lời câu hỏi và làm bài tập Hóa 10 Bài 7.

Giải Hóa học 10 Bài 7 sách mới

(Kết nối tri thức) Giải Hóa học 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

Giải Hóa học lớp 10 trang 40

 • Mở đầu trang 40 Hóa học 10: Trong một chu kì của bảng tuần hoàn, tính chất của các oxide và hydroxide biến đổi ….

  Xem lời giải

I. Thành phần của các oxide và hydroxide

 • Câu hỏi 1 trang 40 Hóa học 10: Nguyên tố gallium thuộc nhóm IIIA và nguyên tố selenium thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn ….

  Xem lời giải

II. Tính chất của oxide và hydroxide

Giải Hóa học lớp 10 trang 41

 • Hoạt động 1 trang 41 Hóa học 10: Phản ứng của oxide với nước ….

  Xem lời giải

 • Hoạt động 2 trang 41 Hóa học 10: Phản ứng của muối với dung dịch acid ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học lớp 10 trang 42

 • Câu hỏi 2 trang 42 Hóa học 10: Trong các chất dưới đây, chất nào có tính acid yếu nhất? ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 42 Hóa học 10: Dãy gồm các chất có tính base tăng dần là ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 4 trang 42 Hóa học 10: Những đại lượng và tính chất nào của nguyên tố hóa học cho dưới đây không biến đổi ….

  Xem lời giải

 • Em có thể trang 42 Hóa học 10: So sánh được tính acid và base của các oxide và hydroxide dựa vào vị trí nguyên tố ….

  Xem lời giải

Xem thêm:  Bài 1,2,3, 4 trang 147 Hóa 9: Chất béo - Dethikiemtra.com

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức với cuộc sống hay khác:

 • Hóa 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Hóa 10 Bài 9: Ôn tập chương 2

 • Hóa 10 Bài 10: Quy tắc octet

(Chân trời sáng tạo) Giải Hóa học 10 Bài 7: Định luật tuần hoàn – Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Giải Hóa học 10 trang 49

 • Mở đầu trang 49 Hóa học 10: Fluorine được sử dụng làm chất oxi hóa cho nhiên liệu lỏng dùng trong tên lửa ….

  Xem lời giải

1. Định luật tuần hoàn

 • Câu hỏi 1 trang 49 Hóa học 10: Quan sát Bảng 7.1 hãy nhận xét về số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 50

 • Luyện tập trang 50 Hóa học 10: Hãy nêu xu hướng biến đổi một số tính chất của các nguyên tố, đơn chất ….

  Xem lời giải

2. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Câu hỏi 2 trang 50 Hóa học 10: Dựa trên các kiến thức đã được học, hoàn thành những thông tin còn thiếu ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập trang 50 Hóa học 10: a) Nguyên tố potassium thuộc ô 19 trong bảng tuần hoàn ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 51

 • Vận dụng trang 51 Hóa học 10: Potassium hydroxide (KOH) là một trong những hóa chất quan trọng ….

  Xem lời giải

Bài tập (trang 51)

 • Bài 1 trang 51 Hóa học 10: Các nguyên tố trong bảng tuần hoàn được sắp xếp theo chiều tăng dần ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 51 Hóa học 10: Nguyên tố Ca có số hiệu nguyên tử là 20. Phát biểu nào sau đây về Ca ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 51 Hóa học 10: Một nguyên tố kim loại được sử dụng làm vỏ lon nước giải khát ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 51 Hóa học 10: Nguyên tử của một nguyên tố có cấu hình electron: [Ar] 4s2 ….

  Xem lời giải

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 trang 69 sgk ... - Giải bài tập SGK

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Chân trời sáng tạo hay khác:

 • Hóa 10 Bài 8: Quy tắc octet

 • Hóa 10 Bài 9: Liên kết ion

 • Hóa 10 Bài 10: Liên kết cộng hóa trị

(Cánh diều) Giải Hóa học 10 Bài 7: Xu hướng biến đổi một số tính chất của đơn chất, biến đổi thành phần và tính chất của hợp chất trong một chu kì và trong một nhóm

 • Mở đầu trang 38 Hóa học 10: Một hạt nhân có điện tích +Z sẽ hút electron bằng một lực ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 39

I. Xu hướng biến đổi bán kính nguyên tử

 • Câu hỏi 1 trang 39 Hóa học 10: Các nguyên tố chu kì 2 có bao nhiêu lớp electron? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 1 trang 39 Hóa học 10: Quan sát hình 7.2, cho biết quy luật biến đổi bán kính nguyên tử ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 2 trang 39 Hóa học 10: Hãy giải thích vì sao nguyên tử He là nguyên tử nguyên tố có kích thước nhỏ nhất ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 40

II. Xu hướng biến đổi độ âm điện, tính kim loại và tính phi kim

 • Câu hỏi 2 trang 40 Hóa học 10: Dựa vào hình 7.5, hãy nhận xét quy luật chung về sự biến đổi độ âm điện ….

  Xem lời giải

 • Câu hỏi 3 trang 40 Hóa học 10: Cặp electron liên kết của phân tử H2 có bị lệch về nguyên tử nào không? ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 41

 • Câu hỏi 4 trang 41 Hóa học 10: Cặp electron liên kết bị lệch nhiều hơn trong phân tử NH3 ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 3 trang 41 Hóa học 10: Không dùng bảng độ âm điện hãy so sánh độ âm điện của các nguyên tố X ….

  Xem lời giải

Xem thêm:  Giải bài 1,2,3,4,5,6,7 trang 19 SGK Hóa 9: Một số axit quan trọng

Giải Hóa học 10 trang 42

 • Luyện tập 4 trang 42 Hóa học 10: Giải thích nguyên nhân của quy luật biến đổi tính phi kim trong một chu kì ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 5 trang 42 Hóa học 10: Sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tăng dần tính phi kim ….

  Xem lời giải

III. Xu hướng biến đổi thành phần và tính acid, tính base của các oxide và các hydroxide theo chu kì

 • Câu hỏi 5 trang 42 Hóa học 10: Viết công thức oxide cao nhất của các nguyên tố chu kì 2 ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 43

 • Vận dụng trang 43 Hóa học 10: Giải thích vì sao không dùng chậu nhôm để đựng nước vôi tôi ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 44

 • Câu hỏi 6 trang 44 Hóa học 10: Al(OH)3 thể hiện tính acid, tính base trong phản ứng nào trong ví dụ trên? ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 6 trang 44 Hóa học 10: Xác định nguyên tố có tính kim loại mạnh nhất ….

  Xem lời giải

 • Luyện tập 7 trang 44 Hóa học 10: Viết công thức các hydroxide (nếu có) của những nguyên tố chu kì 2 ….

  Xem lời giải

Giải Hóa học 10 trang 45

Bài tập (trang 45)

 • Bài 1 trang 45 Hóa học 10: Hoàn thành chỗ trống trong các câu sau ….

  Xem lời giải

 • Bài 2 trang 45 Hóa học 10: Những đặc trưng nào sau đây thuộc về kim loại nhóm A ….

  Xem lời giải

 • Bài 3 trang 45 Hóa học 10: Trong hai phản ứng sau, phản ứng nào xảy ra ….

  Xem lời giải

 • Bài 4 trang 45 Hóa học 10: Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố chu kì 2 và 3 ….

  Xem lời giải

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Cánh diều hay khác:

 • Hóa 10 Bài 8: Định luật tuần hoàn và ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

 • Hóa 10 Bài 9: Quy tắc octet

 • Hóa 10 Bài 10: Liên kết ion

Lưu trữ: Giải Hóa học lớp 10 Bài 7: Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học sách cũ

Đã có lời giải bài tập lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: