Giải SGK Hóa học 10 Bài 4 (Kết nối tri thức): Ôn tập chương 1

Rate this post

Lời giải bài tập Hóa học lớp 10 Bài 4: Ôn tập chương 1 sách Kết nối tri thức ngắn gọn, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời câu hỏi Hóa học 10 Bài 4 từ đó học tốt môn Hóa 10.

Giải bài tập Hóa học lớp 10 Bài 4: Ôn tập chương 1

Video giải Hóa học 10 Bài 4: Ôn tập chương 1 – Kết nối tri thức

I. Hệ thống hóa kiến thức

Giải hóa học 10 trang 27 Kết nối tri thức

II. Luyện tập

Câu 1 trang 27 Hóa học 10: Số proton, neutron và electron của 1939Klần lượt là

A. 19, 20, 39

B. 20, 19, 39

C. 19, 20, 19

D. 19, 19, 20

Phương pháp giải:(ảnh 1)

– Kí hiệu một nguyên tử cho biết:

+ Kí hiệu của nguyên tố đó

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron

+ Số neutron = số khối – số proton

Lời giải:

Nguyên tử 1939Kcho biết:

+ Số hiệu nguyên tử = số proton = số electron = 19

+ Số khối = 39 => Số neutron = 39 – 19 = 20

=> Số proton, neutron và electron của 1939Klần lượt là 19, 20, 19

Câu 2 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố nào sau đây có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng

A. 1123Na

B. 714N

C. 1327Al

D. 612C

Phương pháp giải:

Bước 1: Số hiệu nguyên tử = số electron của nguyên tử đó

Bước 2: Viết thứ tự các lớp và phân lớp electron theo chiều tăng dần của năng lượng:

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d…

Bước 3: Điền các electron vào các phân lớp theo nguyên lí vững bền cho đến electron cuối cùng

Lời giải:

1123Na có Z = 11 => Có 11 electron: 1s22s22p63s1 => Có 1 electron ở lớp ngoài cùng (lớp 3)

714N có Z = 7 => Có 7 electron: 1s22s22p3 => Có 5 electron ở lớp ngoài cùng (lớp 2)

1327Al có Z = 13 => Có 13 electron: 1s22s22p63s23p1 => Có 3 electron ở lớp ngoài cùng (lớp 3)

612C có Z = 6 => Có 6 electron: 1s22s22p2 => Có 4 electron ở lớp ngoài cùng (lớp 2)

=> 1327Al có 3 electron thuộc lớp ngoài cùng

Đáp án C

Câu 3 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố potassium có 19 electron. Ở trạng thái cơ bản, potassium có số orbital chứa electron là

A. 8

B. 9

C. 11

D. 10

Phương pháp giải:

Bước 1: Viết cấu hình electron của potassium có 19 electron với thứ tự các lớp và phân lớp electron theo chiều tăng dần của năng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d…

Bước 2: Viết cấu hình orbital chứa electron

=> Số orbital chứa electron

Lời giải:

Nguyên tử potassium có 19 electron => Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p64s1 (ảnh 1)

=> Có 10 orbital chứa electron

Xem thêm:  SO2 + NaOH → Na2SO3 + H2O - VnDoc.com

Đáp án D

Câu 4 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố sodium (natri) (Z = 11) có cấu hình electron là

A. 1s22s22p63s2

B. 1s22s22p6

C. 1s22s22p63s1

D. 1s22s22p53s2

Phương pháp giải:

– Viết cấu hình electron của sodium có 11 electron với thứ tự các lớp và phân lớp electron theo chiều tăng dần của năng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d…

– Lưu ý: Điền đủ electron vào mức năng lượng thấp rồi mới đến năng lượng cao (s có 2, p có 6, d có 10, f có 14)

Lời giải:

Nguyên tử sodium có 11 electron => Cấu hình electron: 1s22s22p63s1

Đáp án C

Câu 5 trang 27 Hóa học 10: Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử X là 58. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18. X là

Phương pháp giải:

– Trong nguyên tử

+ Hạt mang điện là hạt proton và electron

+ Hạt không mang điện là hạt neutron

+ Số proton = Số electron

B1: Xác định số proton, neutron và electron trong nguyên tử X

B2: Dựa vào số proton trong nguyên tử X => X là nguyên tố nào

Lời giải:

– Gọi số hạt proton, electron và neutron trong nguyên tử X lần lượt là p, e, n

– Nguyên tử X có tổng số hạt proton, neutron và electron là 58:

=> p + e + n = 58 (1)

– Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 18:

=> p + e – n = 18 (2)

– Mà p = e (3)

– Từ (1), (2), (3) => p = e = 19 và n = 20

Vậy X là Kali

Câu 6 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tố chlorine có Z = 17. Hãy cho biết số lớp electron, số electron thuộc lớp ngoài cùng, số electron độc thân của nguyên tử chlorine

Phương pháp giải:

– Trong nguyên tử, các e được sắp xếp thành từng lớp, các lớp được sắp xếp từ gần hạt nhân ra ngoài. Các e có năng lượng gần bằng nhau được sắp xếp trên cùng 1 lớp

– Electron độc thân là electron đứng một mình trong orbital nguyên tử mà không hình thành cặp electron

Lời giải:

– Nguyên tố chlorine có Z = 17 => Có 17 electron

– Cấu hình e: 1s22s22p63s23p5

– Biểu diễn cấu hình chlorine theo ô orbital:

– Nguyên tố Chlorine có:

+ Số lớp electron: 3

+ Số electron thuộc lớp ngoài cùng: 7

+ Số electron độc thân: 1

Câu 7 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử khối trung bình của vanadium (V) là 50.9975. Nguyên tố V có 2 đồng vị trong đó đồng vị 5023V chiếm 0.25%. Tính số khối của đồng vị còn lại

Phương pháp giải:

– Nguyên tử khối trung bình của một nguyên tố hóa học ghi trong bảng tuần hoàn là nguyên tử khối trung bình của các đồng vị trong tự nhiên.

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 123 sgk Hóa Học 11

– Nguyên tử khối trung bình:

M = aA+bB+cC+dD+… /100

Trong đó: A, B, C, D… là số khối của các đồng vị

a, b, c, d… là phần trăm của các đồng vị tương ứng

Lời giải:

Gọi số khối đồng vị còn lại là x. Ta có:

(50.0,25 + 99,75.x)/100 = 50.9975

=> x = 51

Vậy số khối đồng vị còn lại của vanadi là 51

Câu 8 trang 27 Hóa học 10: Cấu hình electron của:

Phương pháp giải:

a) Số electron của nguyên tử bằng tổng số electron trên các phân lớp s, p, d, f có trong cấu hình electron.

b) Số hiệu nguyên tử (Z) hay còn gọi là số proton => Số hiệu nguyên tử = số electron.

c) Những e ở lớp trong liên kết với hạt nhân bền chặt hơn những e ở lớp ngoài. Năng lượng của e lớp trong thấp hơn năng lượng e ở lớp ngoài.

d)

– Lớp electron được đánh số từ 1 đến 7 hoặc kí hiệu tương ứng là K, L, M, N, O, P, Q.

– Phân lớp electron gồm 4 loại kí hiệu là s, p, d, f.

e) Nguyên tố có:

+ 1,2,3 e lớp ngoài cùng là kim loại (trừ H, He)

+ 5,6,7 e lớp ngoài cùng là phi kim.

+ 8 e lớp ngoài cùng là khí hiếm (trừ He có 2e lớp ngoài cùng nhưng vẫn là khí hiếm).

+ 4 e ngoài cùng ở chu kì 2,3 là phi kim, còn ở các chu kì khác kim loại.

Lời giải:

a)

– Tổng số e trên các phân lớp của nguyên tử X là 19 => Nguyên tử X có 19 e

– Tổng số e trên các phân lớp của nguyên tử Y là 16 => Nguyên tử X có 16 e

b)

– Nguyên tử X có 19 e => Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử ZX = 19

– Nguyên tử Y có 16 e => Nguyên tử Y có số hiệu nguyên tử ZY = 16

c)

– Trong nguyên tử X lớp electron ở mức năng lượng cao nhất là lớp N (n=4)

– Trong nguyên tử Y lớp electron ở mức năng lượng cao nhất là lớp M (n=3)

d)

– Nguyên tử X có:

+ 4 lớp electron (n = 1, 2, 3, 4)

+ 6 phân lớp electron (gồm 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s)

– Nguyên tử Y có:

+ 3 lớp electron (n= 1, 2, 3)

+ 5 phân lớp electron (gồm 1s, 2s, 2p, 3s, 3p)

e)

– Nguyên tử X có 1 e lớp ngoài cùng (4s1) => X là nguyên tố kim loại.

– Nguyên tử Y có 6 e lớp ngoài cùng (3s23p4) => Y là nguyên tố phi kim.

Câu 9 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tố X được dùng để chế tạo hợp kim nhẹ, bền, dùng trong nhiều lĩnh vực: hàng không, ô tô, xây dựng, hàng tiêu dùng,… Nguyên tố Y ở dạng YO43-, đóng vai trò quan trọng trong các phân tử sinh học như DNA và RNA. Các tế bào sống sử dụng YO43- để vận chuyển năng lượng. Nguyên tử của nguyên tố X có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p1. Nguyên tử nguyên tố Y có cấu hình electron kết thúc ở phân lớp 3p3. Viết cấu hình electron nguyên tử của X và Y. Tính số electron trong các nguyên tử X và Y. Nguyên tố X và Y có tính kim loại hay phi kim?

Xem thêm:  Giải Hóa 9 bài 37: Etilen - VietJack.com

Phương pháp giải:

Ta có cấu hình electron kết thúc => cấu hình electron nguyên tử => số electron trong nguyên tử.

Dựa vào cấu hình electron => số e lớp ngoài cùng => tính kim loại/phi kim.

Lời giải:

– Nguyên tử nguyên tố X có e cuối cùng điền vào phân lớp 3p1→ X có cấu hình e: 1s22s22p63s23p1 → X có 13 e và X là nguyên tố kim loại (vì có 3 e lớp ngoài cùng 3s23p1)

– Nguyên tử nguyên tố Y có e cuối cùng điền vào phân lớp 3p3→ Y có cấu hình e: 1s22s22p63s23p3 → Y có 15 e và Y là nguyên tố phi kim (vì có 5 e lớp ngoài cùng 3s23p3 ).

Câu 10 trang 27 Hóa học 10: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, electron, neutron) là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Xác định điện tích hạt nhận, số proton, số electron, số neutron và số khối của X?

Phương pháp giải:

Trong nguyên tử : proton và electron mang điện, neutron không mang điện.

Tổng số hạt = số proton + số electron + số neutron = 2Z + N (do số proton = số electron)

Số khối A = số proton + số neutron = Z + N

Lời giải:

Ta có Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản là 49:

=> 2Z + N = 49 (1)

Lại có, số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện:

=>N = 2Z x 53,125% = 1716Z

<=>17Z – 16N = 0 (2)

Từ (1) & (2) ta có: 2Z + N = 49

17Z – 16N = 0

=> Z=16 N =17

Vậy nguyên tử nguyên tố X có : điện tích hạt nhân là 16+, 16 proton, 16 electron, 17 neutron và có số khối là 33.

Bài giảng Hóa học 10 Bài 4: Ôn tập chương 1 – Kết nối tri thức

Xem thêm các bài giải SGK Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 3: Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

Bài 4: Ôn tập chương 1

Bài 5: Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Bài 6: Xu hướng biến đổi một số tính chất của nguyên tử các nguyên tố trong một chu kì và trong một nhóm

Bài 7: Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì