Tiếng Anh 12 Unit 8: Language SGK trang 32, 33 sách … – Tailieu.com

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Grammar unit 8 lớp 12 trang 33 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Hướng dẫn soạn Tiếng Anh 12 Unit 8: Language giúp các em tổng hợp và nắm được trọng tâm bài mới hiệu quả. Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo chi tiết dưới đây.

Unit 8: The world of work

Soạn Tiếng Anh 12 Unit 8: Language trang 32, 33 Sách mới

Vocabulary

1. The words in the left column are from the conversation in GETTING STARTED. Match them with the appropriate definitions in the right column.

(Những từ trong cột bên trái là từ cuộc trò chuyện trong GETTING STARTED. Nối chúng với các định nghĩa thích hợp trong cột bên phải.)

2. Complete the text with the correct form of the words in 1.

(Hoàn thành văn bản với hình thức đúng của từ trong 1.)

Pronunciation

1. Listen and repeat the sentences, paying attention to the stressed words.

(Nghe và lặp lại các câu, chú ý đến những từ nhấn mạnh.)

1. I’ll help you to write the CV if I can.

2. We would send you the application if we could.

3. Her mother can’t help her with the job application letter, but her sister can.

4. He isn’t interested in that job, but she is.

5. She has the right skills to do the job, and he does too.

Xem thêm:  Nghĩa Của Từ Post Là Gì ? Ý Nghĩa Của Post Trong Facebook Và

6. A: You can’t work under time pressure.

B: I can work undertime pressure.

7. I couldn’t write a CV two years ago, but I can write one now.

Grammar

1. Rewrite the sentences in reported speech, using the appropriate verbs from the box in the correct tense.

(Viết lại câu ở dạng gián tiếp, bằng cách sử dụng động từ thích hợp từ hộp vào đúng thì.)

1. Our teacher told us to study hard for the final exams.

2. The job applicant asked if the company provided computers for all employees.

3. The career adviser advised us to develop our communication and planning skills.

4. My mother offered to find information about short courses on organisational skills for me.

2. Complete the sentences, reporting what was said.

(Hoàn thiện các câu, tường thuật những điều được nói đến.)

1. The monitor invited me to see him play in a football match.

2. The applicant asked the head of the human resources department to tell him what skills he needed in order to get that job.

3. My friend offered to find more information about the company that I was applying to.

4. His father encouraged him to apply for the job.

5. He complained to his friends about the terrible working conditions at that factory.

6. She refused to tell me what the director’s salary was because that information was confidential.

Từ vựng cần nhớ

1. academic /ˌækəˈdemɪk/(a): học thuật, giỏi các môn học thuật

2. administrator/ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/ (n): nhân viên hành chính

3. align /əˈlaɪn/(v): tuân theo, phù hợp

Xem thêm:  [Hỏi - Đáp] Các loại từ đứng trước danh từ là gì? - Monkey

4. applicant /ˈæplɪkənt/(n): người nộp đơn xin việc

5. apply /əˈplaɪ/(v): nộp đơn, đệ trình

6. apprentice /əˈprentɪs/(n): thực tập sinh, người học việc

7. approachable /əˈprəʊtʃəbl/(a): dễ gần, dễ tiếp cận

8. articulate /ɑːˈtɪkjuleɪt/(a): hoạt ngôn, nói năng lưu loát

9. barista /bəˈriːstə/ (n): nhân viên làm việc trong quán cà phê

10. candidate /ˈkændɪdət/(n): ứng viên đã qua vòng sơ tuyển

11. cluttered /ˈklʌtəd/(a): lộn xộn, trông rối mắt

12. compassionate /kəmˈpæʃənət/(a): thông cảm, cảm thông

13. colleague /ˈkɒliːɡ/(n): đồng nghiệp

14. covering letter /ˌkʌvərɪŋ ˈletə(r)/: thư xin việc

15. dealership /ˈdiːləʃɪp/(n): doanh nghiệp, kinh doanh

16. demonstrate /ˈdemənstreɪt/ (v): thể hiện

17. entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ (n): nhà doanh nghiệp, người khởi nghiệp

18. potential/pəˈtenʃl/ (a): tiềm năng

19. prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v): sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước

20. probation /prəˈbeɪʃn/(n): sự thử việc, thời gian thử việc

21. qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n): trình độ chuyên môn bằng cấp

22. recruit /rɪˈkruːt/(v): tuyển dụng

23. relevant /ˈreləvənt/ (a): thích hợp, phù hợp

24. shortlist /ˈʃɔːtlɪst/ (v): sơ tuyển

25. specialise /ˈspeʃəlaɪz/ (v): chuyên về lĩnh vực nào đó

26. tailor /ˈteɪlə(r)/(v): điều chỉnh cho phù hợp

27. trailer /ˈtreɪlə(r)/(n): xe móc, xe kéo

28. tuition /tjuˈɪʃn/ (n): học phí

29. unique /juˈniːk/(a): đặc biệt, khác biệt, độc nhất

30. well-spoken /ˌwel ˈspəʊkən/(a): nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt

Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm hệ thống bài giải các unit khác trong chương trình tiếng anh lớp 12 được biên soạn đầy đủ tại chuyên trang của chúng tôi.

Xem thêm:  Thuộc 18 Cách Chào Hỏi Bằng Tiếng Anh Này Để Tự Tin Giao Tiếp

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Soạn Unit 8: Language trang 32, 33 SGK Tiếng Anh lớp 12 mới file Word, pdf hoàn toàn miễn phí!