Skills 2 Unit 1 trang 13 SGK tiếng Anh 9 mới – Học tốt

Rate this post

Bài 3

Task 3. Listen again and complete the table. Use no more than three words for each blank.

(Nghe lại và hoàn thành bảng. Sử dùng không nhiều hơn 3 từ cho mỗi chỗ trống.)

Student

Place of interest

Activities

Tra

Viet Nam National Museum of History

– Seeing various (1)_____________

– Looking around and (2)________

Nam

Bat Trang pottery village

Learning to (3)_________ and (4)__________

Hoa

Ha Noi Botanical Garden

– Climbing up (5)_____________

– Reading (6)________________

– Feeding (7)________________

– (8)__________ people

Phương pháp giải:

Audio scripts:

Tra: I love history, so my place of interest is Viet Nam National Museum of History. There’s an extensive collection of artefacts tracing Viet Nam’s history. They’re arranged chronologically from primitive life to modern times. It’s also near Hoan Kiem Lake and the Old Quater, so you can spend time looking around and exploring Vietnamese culture.

Nam: I’m fascinated by traditional handicraft. At weekends, I usually go to Bat Trang, a pottery village not far from Ha Noi centre. My friend’s relatives live there and they own a workshop. Every time I go there, they teach me how to make things such as pots, vases, or bowls. I’m learning to paint on ceramics now.

Hoa: Ha Noi Botanical Garden is the place I like. There are lots of trees from different countries, a lake, and a small hill. I usually climb up the hill and read books at the top because there’s a large lawn. After that, I go down and feed the pigeons. Sometimes I just sit on the bench, watching people dancing or playing sports. It’s a nice place for those who love nature and quietness.

Xem thêm:  Kiến thức về các ngôi trong tiếng anh nhất định phải nhớ

Tạm dịch:

Trà: Tôi yêu lịch sử, vì vậy địa điểm tôi quan tâm là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam. Có một bộ sưu tập đầy đủ các đồ cổ ghi lại lịch sử của Việt Nam. Chúng được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ cuộc sống sơ khai đến hiện đại. Nó cũng gần hồ Hoàn Kiếm và nhà máy rượu Phố Cổ, vì vậy bạn có thể dành thời gian để ngắm cảnh và khám phá văn hoá Việt Nam.

Nam: Tôi bị thu hút bởi nghề thủ công truyền thống. Vào cuối tuần, tôi thường đi đến Bát Tràng, một làng gốm không xa trung tâm Hà Nội. Bạn thân của bạn tôi ở đó và họ sở hữu một xưởng sản xuất. Mỗi khi tôi đến đó, họ dạy tôi làm thế nào để làm những thứ như chậu, lọ, hoặc bát. Tôi đang học vẽ trên đồ gốm bây giờ.

Hoa: Vườn bách thú Hà Nội là nơi tôi thích. Có rất nhiều cây cối từ các quốc gia khác nhau, một hồ nước và một ngọn đồi nhỏ. Tôi thường leo lên ngọn đồi và đọc sách ở trên đó vì có một bãi cỏ lớn. Sau đó tôi đi xuống và cho chim bồ câu ăn. Đôi khi tôi chỉ ngồi trên băng ghế , xem mọi người khiêu vũ hay chơi thể thao. Đó là một nơi tuyệt vời cho những ai yêu thiên nhiên và tĩnh lặng.

Xem thêm:  Communication and culture trang 38 Unit 3 SGK Tiếng Anh 11 mới

Lời giải chi tiết:

Student

Place of interest

Activities

Tra

Viet Nam National Museum of History

(Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam)

– Seeing various (1) artefacts

(Xem nhiều đồ cổ đa dạng.)

– Looking around and (2) exploring Vietnamese culture

(Đi xung quanh và khám phá văn hóa của người Việt Nam.)

Nam

Bat Trang pottery village

(Làng gốm Bát Tràng)

Learning to (3) make things and (4) paint on ceramics

(Học làm nhiều thứ và vẽ trên gốm)

Hoa

Ha Noi Botanical Garden

(Vườn bách thảo Hà Nội)

– Climbing up (5) the hill

(Leo lên đồi)

– Reading (6) books

(Đọc sách)

– Feeding (7) pigeons

(Cho chim bồ câu ăn)

– (8) Watching people

(Ngắm mọi người)