Bài 1,2,3,4 trang 41 SGK Hóa lớp 9: Mối quan hệ giữa các loại chất

Rate this post

[Bài 12 Hóa 9]giải Bài tập bài 1,2,3,4 trang 41 SGK Hóa lớp 9: Mối quan hệ giữa các loại chất vô cơ.

so do chi moi quan he giua cac loai hop chat vo co Sơ đồ chỉ mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

Bài 1: Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch natri sunfat và dung dịch natri cacbonat?

a) Dung dịch bải clorua.

b) Dung dịch axit clohiđric.

c) Dung dịch chì nitrat.

d) Dung dịch bạc nitrat.

e) Dung dịch natri hiđroxit.

Hướng dẫn: Thuốc thử phải chọn sao cho khi cho vào Na2SO4 và Na2CO3 phải gây ra hiện tượng khác biệt, dễ nhận thấy.

– Không dùng BaCl2 và Pb(NO3)2 vì đều xảy ra phản ứng và tạo kết tủa có màu giống nhau.

– Không dùng AgNO3, vì đều xảy ra phản ứng, hiện tượng không khác nhau rõ rệt; Ag2CO3 không tan, Ag2SO4 ít tan và có màu giống nhau.

– Không dùng NaOH, vì đều không phản ứng, không có hiện tượng gì. Thuốc thử dùng được là dung dịch HCl ví HCl tác dụng với Na2CO3 có xuất hiện bọt khí và không tác dụng với Na2SO4.

2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + CO2↑ H2O.

Bài 2 trang 41 a) Cho các dung dịch sau đây lần lượt phản ứng với nhau từng đôi một, hãy ghi dấu (x) nếu có phản ứng xảy ra, số 0 nếu không có phản ứng.

NaOH HCl H2SO4 CuSO­4 HCl Ba(OH)2

b) Viết các phương trình hóa học (nếu có).

Xem thêm:  Giải bài tập Hóa 12 Bài 13: Đại cương về polime SGK trang 64

giải bài 2:a) Phản ứng giữa các dung dịch trên đều thuộc loại phản ứng trao đổi, muốn xảy ra được sản phẩm phải có chất không tan, chất khí hoặc H2O.

NaOH HCl H2SO4 CuSO­4 x 0 0 HCl x 0 0 Ba(OH)2 0 x x

b) Các phương trình hóa học:

CuSO4 + 2NaOH → Na2SO4 + Cu(OH)2↓

HCl + NaOH → NaCl + H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O

Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2H2O

Bài 3. Viết phương trình hóa học cho những chuyển đổi hóa học sau:

a) b)

Hướng dẫn giải bài 3 trang 41:

a) (1) Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4↓

(2) FeCl3 + 3NaOH → 3NaCl + Fe(OH)3↓

(3) Fe2(SO4)3 + 6NaOH → 3Na2SO4 + 2Fe(OH)3↓

(4) 2Fe(OH)3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6H2O

(5) 2Fe(OH)3 →t0 Fe2O3 + 3H2O

(6) Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

b)(1) 2Cu + O2 →t0 2CuO

(2) CuO + H2 → Cu+ H2O

(3) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

(4) CuCl2 + 2NaOH → Cu(OH)2 ↓ + 2NaCl

(5) Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O

(6) Cu(OH)2 →t0 CuO + H2O

Bài 4 trang 41: Có những chất: Na2O, Na, NaOH, Na2SO4, Na2CO3, NaCl.

a) Dựa vào mối quan hệ giữa các chất, hãy sắp xếp các chất trên thành một dãy chuyển đổi hóa học.

b) Viết các phương trình hóa học cho dãy chuyển đổi hóa học ở câu a.

giải bài 4:

a) Dãy chuyển hóa trên có thể là: b) Các phương trình hóa học:

4Na + O2 → 2Na2O

Na2O + H2O → 2NaOH

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2↑ + H2O

Na2CO3 + BaCl2 → 2NaCl + BaSO4↓

Xem thêm:  Giải bài 1 2 3 4 5 6 trang 33 34 sgk Hóa Học 12