Giải bài 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 Sách giáo khoa Toán 7

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Giai bai 96 97 98 99 100 trang 48 49 sgk toan 7 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 96 trang 48 sgk toán 7 tập 1

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể):

a) (1{4 over {23}} + {5 over {21}} – {4 over {23}} + 0,5 + {{16} over {21}})

b) ({3 over 7}.19{1 over 3} – {3 over 7}.33{1 over 3})

c) (9.{left( { – {1 over 3}} right)^3} + {1 over 3})

d) (15.{1 over 4}:left( { – {5 over 7}} right) – 25{1 over 4}:left( { – {5 over 7}} right))

Giải

a) (1{4 over {23}} + {5 over {21}} – {4 over {23}} + 0,5 + {{16} over {21}})

( = left( {1{4 over {23}} – {4 over {23}}} right) + left( {{5 over {21}} + {{16} over {21}}} right) + 0,5 = 2,5)

b) ({3 over 7}.19{1 over 3} – {3 over 7}.33{1 over 3})

( = {3 over 7}left( {19{1 over 3} – 33{1 over 3}} right))

( = {3 over 7}left( {19 – 33} right))

( = {3 over 7}left( { – 14} right) = – 6)

c) (9{left( { – {1 over 3}} right)^3} + {1 over 3} = 9left( { – {1 over {27}}} right) + {1 over 3} = – {1 over 3} + {1 over 3} = 0)

d) (15{1 over 4}:left( { – {5 over 7}} right) – 25{1 over 4}:left( { – {5 over 7}} right))

( = left( {15{1 over 4} – 25{1 over 4}} right):left( { – {5 over 7}} right))

Xem thêm:  Giải bài 15, 16, 17 trang 7, 8 Sách bài tập Toán 9 tập 1

( = – 10left( { – {7 over 5}} right) = 14)

Bài 97 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Tính nhanh:

a) (-6,37 × 0,4) × 2,5;

b) (-0,125) × (-5,3) × 8;

c) (-2,5) × (-4) × (-7,9);

d) (-0,375) × (4{1 over 3}{( – 2)^3})

Hướng dẫn làm bài:

a) (- 6,37 × 0,4) × 2,5

= – 6,37× (0,4 × 2,5)

= – 6,37 × 1 = – 6,37

b) (-0,125) × (-5,3) × 8

= (-0,125 × 8) × (-5,3)

=(-1). (-5,3) = 5,3

c) (-2,5) × (-4) × (-7,9)

= [(-2,5) × (-4)] × (-7,9)

= 10 . (-7,9)

= -79

d) (left( { – 0,375} right).4{1 over 3}.{left( { – 2} right)^3})

( = left[ {left( { – 0,375} right).left( { – 8} right)} right].{{13} over 3})

( = 3.{{13} over 3} = 13.)

Bài 98 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Tìm (y), biết:

a) (- {3 over 5}.y = {{21} over {10}})

b) (y:{3 over 8} = – 1{{31} over {33}})

c) (1{2 over 5}.y + {3 over 7} = – {4 over 5})

d) ( – {{11} over {12}}.y + 0,25 = {5 over 6})

Hướng dẫn làm bài:

a) (- {3 over 5}.y = {{21} over {10}})

(Rightarrow y = {{21} over {10}}:left( { – {3 over 5}} right) = {{21} over {10}}.left( { – {5 over 3}} right))

(= – {{21.5} over {10.3}} = – {7 over 2} = – 3{1 over 2})

b) (y:{3 over 8} = – 1{{31} over {33}})

( Leftrightarrow y:{3 over 8} = – {{64} over {33}})

(Rightarrow y = – {{64} over {33}}.{3 over 8} = – {{64.3} over {33.8}} = – {8 over {11}})

c) (1{2 over 5}.y + {3 over 7} = – {4 over 5})

( Rightarrow {7 over 5}y = – {4 over 5} – {3 over 7} Rightarrow {7 over 5}y = – {{43} over {35}}) (Rightarrow y = – {{43} over {35}}:{7 over 5} Rightarrow y = – {{43} over {35}}.{5 over 7} = – {{43} over {49}})

Xem thêm:  Giải vở bài tập Toán lớp 5 tập 1 trang 18, 19 bài 1, 2, 3 đầy đủ

d) ( – {{11} over {12}}.y + 0,25 = {5 over 6})

(Rightarrow – {{11} over {12}}y = {5 over 6} – 0,25 Rightarrow – {{11} over {12}}y = {5 over 6} – {1 over 4} )

(Rightarrow – {{11} over {12}}y = {7 over {12}} Rightarrow y = {7 over {12}}:left( { – {{11} over {12}}} right))

(Rightarrow y = {7 over {12}}.left( { – {{12} over {11}}} right) Rightarrow y = – {7 over {11}})

Bài 99 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Tính giá trị của các biểu thức sau:

(P = left( {0,5 – {3 over 5}} right):left( { – 3} right) + {1 over 3} – left( { – {1 over 6}} right):left( { – 2} right))

(Q = left( {{2 over {25}} – 1,008} right):{4 over 7}:left[ {left( {3{1 over 4} – 6{5 over 9}} right):2{2 over {17}}} right])

Giải

(P = left( {0,5 – {3 over 5}} right):left( { – 3} right) + {1 over 3} – left( { – {1 over 6}} right):left( { – 2} right))

( = left( { – {1 over 2} – {3 over 5}} right):left( { – 3} right) + {1 over 3} – left( { – {1 over 6}} right).left( { – {1 over 2}} right))

( = left( {{{ – 5 – 6} over {10}}} right):left( { – 3} right) + {1 over 3} – {1 over {12}} = {{ – 11} over {10}}:left( { – 3} right) + {1 over 4})

( = {{ – 11} over {10}}.left( { – {1 over 3}} right) + {1 over 4} = {{11} over {30}} + {1 over 4} = {{37} over {60}})

(Q = left( {{2 over {25}} – 1,008} right):{4 over 7}:left[ {left( {3{1 over 4} – 6{5 over 9}} right):2{2 over {17}}} right])

( = left( {{2 over {25}} – {{126} over {125}}} right):{4 over 7}:left[ {left( {{{13} over 4} – {{59} over 9}} right).{{36} over {17}}} right])

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 47 48 49 50 trang 22 23 sgk Toán 8 tập 1

( = {{ – 116} over {125}}.{7 over 4}:left( {{{ – 119} over {36}}.{{36} over {17}}} right))

(= {{ – 29.7} over {125}}:left( { – 7} right) = {{29} over {125}})

Bài 100 trang 49 sgk toán 7 tập 1

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 2 triệu đồng theo thể thức “có kì hạn 6 tháng”. Hết thời hạn 6 tháng, mẹ bạn Minh được lĩnh cả vốn lẫn lãi là 2 062 400 đ. Tính lãi suất hàng tháng của thể thức gửi tiết kiệm này.

Hướng dẫn làm bài:

Tiền lãi 6 tháng là:

2 062 400 – 2000 000 = 62 400 (đ)

Tiền lãi một tháng là:

62 400 : 6 = 10 400 (đ)

Lãi suất hàng tháng là:

({{10400.100} over {2000000}} = 0,52% )

Giaibaitap.me