Giải bài 32, 33, 34, 35, 36, 37 trang 50, 51 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Rate this post

Chào mừng bạn đến với xaydung4.edu.vn trong bài viết về Giai bai 33 34 35 36 37 trang 50 51 sach giao khoa toan 8 tap 1 chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm chuyên sâu của mình cung cấp kiến thức chuyên sâu dành cho bạn.

Bài 32 trang 50 sách giáo khoa toán 8 tập 1

Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

( frac{1}{x(x+1)}+frac{1}{(x+1)(x+2)}+frac{1}{(x+2)(x+3)}+frac{1}{(x+3)(x+4)})

(+frac{1}{(x+4)(x+5)}+frac{1}{(x+5)(x+6)})

Hướng dẫn giải:

Áp dụng kết quả bài 31.a) ta được:

( frac{1}{x(x+1)}=frac{1}{x}-frac{1}{x+1})

( frac{1}{(x+2)(x+1)}=frac{1}{x+1}-frac{1}{x+2})

………………

( frac{1}{(x+5)(x+6)}=frac{1}{x+5}-frac{1}{x+6})

Do đó: ( frac{1}{x(x+1)}+frac{1}{(x+1)(x+2)}+frac{1}{(x+2)(x+3)}+frac{1}{(x+3)(x+4)})

(+frac{1}{(x+4)(x+5)}+frac{1}{(x+5)(x+6)})

( =frac{1}{x}-frac{1}{x+1}+frac{1}{x+1}-frac{1}{x+2}+….+ frac{1}{x+5}-frac{1}{x+6})

( =frac{1}{x}-frac{1}{x+6}=frac{x+6-x}{x(x+6)}=frac{6}{x(x+6)})

Bài 33 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Làm các phép tính sau:

a)({{4xy – 5} over {10{x^3}y}} – {{6{y^2} – 5} over {10{x^3}y}};)

b)({{7x + 6} over {2xleft( {x + 7} right)}} – {{3x + 6} over {2{x^2} + 14x}})

Hướng dẫn làm bài:

a)({{4xy – 5} over {10{x^3}y}} – {{6{y^2} – 5} over {10{x^3}y}} = {{4xy – 5 – left( {6{y^2} – 5} right)} over {10{x^3}y}})

( = {{4xy – 5 – 6{y^2} + 5} over {10{x^3}y}} = {{4xy – 6{y^2}} over {10{x^3}y}})

( = {{2yleft( {2x – 3y} right)} over {10{x^3}y}} = {{2x – 3y} over {5{x^3}}})

b)({{7x + 6} over {2xleft( {x + 7} right)}} – {{3x + 6} over {2{x^2} + 14x}} = {{7x + 6} over {2xleft( {x + 7} right)}} + {{ – left( {3x + 6} right)} over {2xleft( {x + 7} right)}})

( = {{7x + 6 – 3x – 6} over {2xleft( {x + 7} right)}} = {{4x} over {2xleft( {x + 7} right)}} = {2 over {x + 7}})

Bài 34 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Dùng quy tắc biến đổi dấu rồi thực hiện các phép tính:

a)({{4x + 13} over {5xleft( {x – 7} right)}} – {{x – 48} over {5xleft( {7 – x} right)}};)

b)({1 over {x – 5{x^2}}} – {{25 – 15} over {25{x^2} – 1}})

Hướng dẫn làm bài:

a) ({{4x + 13} over {5xleft( {x – 7} right)}} – {{x – 48} over {5xleft( {7 – x} right)}} = {{4x + 13} over {5xleft( {x – 7} right)}} + {{x – 48} over { – 5xleft( {7 – x} right)}})

( = {{4x + 13} over {5xleft( {x – 7} right)}} + {{x – 48} over {5xleft( {x – 7} right)}} = {{4x + 13 + x – 48} over {5xleft( {x – 7} right)}})

Xem thêm:  Giải bài 49, 50, 51, 52 trang 86 Sách bài tập Toán 8 tập 1

( = {{5x – 35} over {5xleft( {x – 7} right)}} = {{5left( {x – 7} right)} over {5xleft( {x – 7} right)}} = {1 over x})

b) ({1 over {x – 5{x^2}}} – {{25 – 15} over {25{x^2} – 1}} = {1 over {xleft( {1 – 5x} right)}} + {{25x – 15} over { – left( {25{x^2} – 1} right)}})

( = {1 over {xleft( {1 – 5x} right)}} + {{25x – 15} over {1 – 25{x^2}}} = {1 over {xleft( {1 – 5x} right)}} + {{25x – 15} over {left( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}})

( = {{1 + 5x + xleft( {25x – 15} right)} over {xleft( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}} = {{1 + 5x + 25{x^2} – 15} over {xleft( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}})

( = {{1 – 10x + 25{x^2}} over {xleft( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}} = {{{{left( {1 – 5x} right)}^2}} over {xleft( {1 – 5x} right)left( {1 + 5x} right)}} = {{1 – 5x} over {xleft( {1 + 5x} right)}})

Bài 35 trang 50 sgk toán 8 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a)({{x + 1} over {x – 3}} – {{1 – x} over {x + 3}} – {{2xleft( {1 – x} right)} over {9 – {x^2}}})

b)({{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} – {1 over {x + 1}} + {{x + 3} over {1 – {x^2}}})

Hướng dẫn làm bài:

a)({{x + 1} over {x – 3}} – {{1 – x} over {x + 3}} – {{2xleft( {1 – x} right)} over {9 – {x^2}}} = {{x + 1} over {x – 3}} + {{ – left( {1 – x} right)} over {x + 3}} + {{2xleft( {1 – x} right)} over { – left( {9 – {x^2}} right)}})

( = {{x + 1} over {x – 3}} + {{x – 1} over {x + 3}} + {{2xleft( {1 – x} right)} over {{x^2} – 9}} = {{x + 1} over {x – 3}} + {{x – 1} over {x + 3}} + {{2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

Xem thêm:  Đường trung bình của tam giác, của hình thang | SGK Toán lớp 8

( = {{left( {x + 1} right)left( {x + 3} right) + left( {x – 1} right)left( {x – 3} right) + 2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

( = {{{x^2} + 4x + 3 + {x^2} – 4x + 3 + 2x – 2{x^2}} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}})

( = {{2x + 6} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = {{2left( {x + 3} right)} over {left( {x – 3} right)left( {x + 3} right)}} = {2 over {x – 3}})

b)({{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} – {1 over {x + 1}} + {{x + 3} over {1 – {x^2}}} = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over {x + 1}})

(+ {{ – left( {x + 3} right)} over { – left( {1 – {x^2}} right)}})

( = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over {x + 1}} + {{ – left( {x + 3} right)} over {{x^2} – 1}} = {{3x + 1} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}} + {{ – 1} over {x + 1}} )

(+ {{ – left( {x + 3} right)} over {left( {x – 1} right)left( {x + 1} right)}})

( = {{left( {3x + 1} right)left( {x + 1} right) – {{left( {x – 1} right)}^2} – left( {x + 3} right)left( {x – 1} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{3{x^2} + 4x + 1 – left( {{x^2} – 2x + 1} right) – left( {{x^2} + 2x – 3} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{3{x^2} + 4x + 1 – {x^2} + 2x – 1 – {x^2} – 2x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{{x^2} + 4x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = {{{x^2} + x + 3x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}})

( = {{xleft( {x + 1} right) + 3left( {x + 1} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = {{left( {x + 1} right)left( {x + 3} right)} over {{{left( {x – 1} right)}^2}left( {x + 1} right)}} = {{x + 3} over {{{left( {x – 1} right)}^2}}})

Xem thêm:  Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 83, 84 tập 1: Luyện tập - Tailieu.com

Bài 36 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Một công ty may phải sản xuất 10 000 sản phẩm trong x ngày. Khi thực hiện không những đã làm xong sớm một ngày mà còn làm thêm được 80 sản phẩm.

a)Hãy biểu diễn qua x :

-Số sản phẩm phải sản xuất trong một ngày theo kế hoạch ;

-Số sản phẩm thực tế đã làm được trong một ngày ;

-Số sản phẩm làm thêm trong một ngày.

b)Tính số sản phẩm làm thêm trong một ngày với x = 25.

Hướng dẫn làm bài:

a) Số sản phẩm phải sản xuất trong 1 ngày theo kế hoạch là ({{10000} over x}) (sản phẩm)

Số sản phẩm thực tế đã làm được trong 1 ngày là ({{10080} over {x – 1}}) (sản phẩm)

Số sản phẩm làm thêm trong 1 ngày là ({{10080} over {x – 1}} – {{1000} over x}) (sản phẩm)

b) Với x = 25, biểu thức ({{10080} over {x – 1}} – {{1000} over x}) có giá trị bằng :

({{10080} over {24}} – {{1000} over {25}} = 420 – 400 = 20) (sản phẩm)

Bài 37 trang 51 sgk toán 8 tập 1

Đố. Cho phân thức ({{2x + 1} over {{x^2} – 3}}).

Đố em tìm được một phân thức mà khi lấy phân thức đã cho trừ đi phân thức phải tìm thì được một phân thức bằng phân thức đối của phân thức đã cho.

Hướng dẫn làm bài:

Gọi phân thức phải tìm là ({C over D})

Theo đầu bài ta có:({{2x + 1} over {{x^2} – 3}} – {C over D} = – {{2x + 1} over {{x^2} – 3}})

Cộng vào hai vế của đẳng thức với phân thức ({{2x + 1} over {{x^2} – 3}} + {C over D}) ta được :

({{2x + 1} over {{x^2} – 3}} + {{2x + 1} over {{x^2} – 3}} = {C over D})

Vậy phân thức phải tìm là : ({C over D} = {{2left( {2x + 1} right)} over {{x^2} – 3}})

Giaibaitap.me