Giải bài 31, 32, 33 trang 161 Sách bài tập Toán 9 tập 2

Rate this post

Câu 31 trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O), các bán kính OA và OB. Trên cung nhỏ AB lấy các điểm M và N sao cho AM = BN. Gọi C là giao điểm của các đường thẳng AM và BN. Chứng minh rằng:

a) OC là tia phân giác của góc AOB.

b) OC vuông góc với AB.

Giải:

a) Kẻ OH ⊥ AM, OK ⊥ BN

Ta có: AM = BN (gt)

Suy ra: OH = OK (hai dây bằng nhau cách đều tâm)

Xét hai tam giác OCH và OCK, ta có:

(widehat {OHC} = widehat {OKC} = 90^circ )

OC chung

OH = OK (chứng minh trên)

Suy ra: ∆OCH = ∆OCK (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

(widehat {{O_1}} = widehat {{O_2}})

Xét hai tam giác OAH và OBK, ta có:

(widehat {OHA} = widehat {OKB} = 90^circ )

OA = OB

OH = OK ( chứng minh trên)

Suy ra: ∆OAH = ∆OBK (cạnh huyền, cạnh góc vuông)

(widehat {{O_3}} = widehat {{O_4}})

Suy ra: (widehat {{O_1}} + widehat {{O_3}} = widehat {{O_2}} + widehat {{O_4}}) hay (widehat {AOC} = widehat {BOC})

Vậy OC là tia phân giác của (widehat {AOB})

b) Tam giác OAB cân tại O có OC là tia phân giác nên OC đồng thời cũng là đường cao ( tính chất tam giác cân).

Suy ra: OC ⊥ AB.

Câu 32* trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn tâm O bán kính 5dm, điểm M cách O là 3dm.

a) Tính độ dài dây ngắn nhất đi qua điểm M.

b) Tính độ dài dây dài nhất đi qua M.

Xem thêm:  Giải bài 20, 21, 22, 23 trang 29 Sách bài tập Toán 8 tập 1

Giải:

a) Dây đi qua M ngắn dây là dây AB vuông góc với OM.

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông OAM ta có:

(O{A^2} = A{M^2} + O{M^2})

Suy ra: (A{M^2} = O{A^2} – O{M^2} = {5^2} – {3^2} = 16)

AM = 4 (dm)

Ta có: OM ⊥ AB

Suy ra: AM = ({1 over 2}AB)

Hay: AB = 2AM = 2.4 = 8 (dm)

b) Dây đi qua M lớn nhất khi nó là đường kính của đường tròn (O). Vậy dây có độ dài bằng 2R = 2.5 = 10 (dm)

Câu 33* trang 161 Sách bài tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Cho đường tròn (O), hai dây AB và CD cắt nhau tại điểm M nằm bên trong đường tròn. Gọi H và K theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Cho biết AB >CD, chứng minh rằng MH > MK.

Giải:

Ta có: HA = HB (gt)

Suy ra: OH ⊥ AB (đường kính dây cung)

Lại có: KC = KD (gt)

Suy ra: OK ⊥ CD ( đường kính dây cung)

Mà AB > CD (gt)

Nên OK > OH ( dây lớn hơn gần tâm hơn)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông OHM ta có:

(O{M^2} = O{H^2} + H{M^2})

Suy ra: (H{M^2} = O{M^2} – O{H^2}) (1)

Áp dụng định lí Pi-ta-go vào tam giác vuông OKM, ta có:

(O{M^2} = O{K^2} + K{M^2})

Suy ra: (K{M^2} = O{M^2} – O{K^2}) (2)

Mà OH < OK (cmt) (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: (H{M^2} > K{M^2}) hay HM > KM.

Giaibaitap.me