Giải Toán 7 trang 28 Tập 2 Kết nối tri thức – VietJack.com

Rate this post

Với Giải Toán 7 trang 28 Tập 2 trong Bài 25: Đa thức một biến Toán lớp 7 Tập 2 Kết nối tri thức hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng trả lời các câu hỏi & làm bài tập Toán 7 trang 28.

Giải Toán 7 trang 28 Tập 2 Kết nối tri thức

HĐ1 trang 28 Toán 7 Tập 2: Xét đa thức P = -3×4 + 5×2 – 2x + 1. Đó là một đa thức thu gọn. Hãy quan sát các hạng tử (các đơn thức) của đa thức P. Trong P, bậc của hạng tử 5×2 là 2 (số mũ của x2). Hãy xác định bậc của các hạng tử trong P.

Lời giải:

P = -3×4 + 5×2 – 2x + 1

P = -3×4 + 5×2 + (-2x) + 1

Do đó các hạng tử của đa thức P là: -3×4; 5×2; -2x; 1.

Bậc của hạng tử -3×4 là 4.

Bậc của hạng tử 5×2 là 2.

Bậc của hạng tử -2x là 1.

Bậc của hạng tử 1 là 0.

HĐ2 trang 28 Toán 7 Tập 2: Xét đa thức P = -3×4 + 5×2 – 2x + 1. Đó là một đa thức thu gọn. Hãy quan sát các hạng tử (các đơn thức) của đa thức P. Trong P, hạng tử nào có bậc cao nhất? Tìm hệ số và bậc của hạng tử đó.

Lời giải:

Dựa vào Hoạt động 1, ta thấy hạng tử -3×4 có bậc cao nhất trong P.

Hệ số của hạng tử -3×4 là -3, bậc của hạng tử -3×4 là 4.

Xem thêm:  Giải bài 68, 69, 70, 71 trang 16 Sách bài tập Toán 9 tập 1

HĐ3 trang 28 Toán 7 Tập 2: Xét đa thức P = -3×4 + 5×2 – 2x + 1. Đó là một đa thức thu gọn. Hãy quan sát các hạng tử (các đơn thức) của đa thức P. Trong P, hạng tử nào có bậc bằng 0?

Lời giải:

Dựa vào Hoạt động 1, ta thấy hạng tử 1 có bậc bằng 0.

Câu hỏi trang 28 Toán 7 Tập 2: Một số khác 0 cũng là một đa thức. Vậy bậc của nó bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Một số khác 0 là một đơn thức có bậc bằng 0.

Do đó nó cũng là một đa thức có bậc bằng 0.

Luyện tập 5 trang 28 Toán 7 Tập 2: Xác định bậc, hệ số cao nhất và hệ số tự do của mỗi đa thức sau:

a) 5×2 – 2x + 1 – 3×4;

b) 1,5×2 – 3,4×4 + 0,5×2 – 1.

Lời giải:

a) 5×2 – 2x + 1 – 3×4 = -3×4 + 5×2 + (-2x) + 1.

Ta thấy hạng tử có bậc cao nhất trong đa thức là -3×4 nên bậc của đa thức trên bằng 4, hệ số cao nhất là -3.

Hạng tử bậc 0 là 1 nên hệ số tự do là 1.

b) 1,5×2 – 3,4×4 + 0,5×2 – 1

= (-3,4×4) + (1,5×2 + 0,5×2) + (-1)

= -3,4×4 + 2×2 + (-1)

Đa thức sau khi thu gọn ta thấy hạng tử có bậc cao nhất trong đa thức là -3,4×4 nên bậc của đa thức trên bằng 4, hệ số cao nhất là -3,4.

Hạng tử bậc 0 là -1 nên hệ số tự do là -1.

Xem thêm:  Giải bài tập trang 22, 23 Toán 5, Bài 1, 2, 3, 4 - Ôn tập Bảng đơn vị

Lời giải bài tập Toán lớp 7 Bài 25: Đa thức một biến Kết nối tri thức hay khác:

 • Giải Toán 7 trang 25 Tập 2

 • Giải Toán 7 trang 26 Tập 2

 • Giải Toán 7 trang 27 Tập 2

 • Giải Toán 7 trang 29 Tập 2

 • Giải Toán 7 trang 30 Tập 2

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Toán 7 Bài 26: Phép cộng và phép trừ đa thức một biến

 • Toán 7 Luyện tập chung trang 35 Tập 2

 • Toán 7 Bài 27: Phép nhân đa thức một biến

 • Toán 7 Bài 28: Phép chia đa thức một biến

 • Toán 7 Luyện tập chung trang 45 Tập 2

Săn SALE shopee tháng 6:

 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: