Giải bài 15, 16, 17 trang 7, 8 Sách bài tập Toán 9 tập 1

Rate this post

Câu 15 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Chứng minh:

a) (9 + 4sqrt 5 = {left( {sqrt 5 + 2} right)^2});

b) (sqrt {9 – 4sqrt 5 } – sqrt 5 = – 2);

c) ({left( {4 – sqrt 7 } right)^2} = 23 – 8sqrt 7 );

d) (sqrt {23 + 8sqrt 7 } – sqrt 7 = 4.)

Gợi ý làm bài

a) Ta có:

VT = (eqalign{& 9 + 4sqrt 5 = 4 + 2.2sqrt 5 + 5 cr & = {2^2} + 2.2sqrt 5 + {left( {sqrt 5 } right)^2} = {left( {2 + sqrt 5 } right)^2} cr} )

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

b) Ta có:

VT = (sqrt {9 – 4sqrt 5 } – sqrt 5 = sqrt {5 – 2.2sqrt 5 + 4} – sqrt 5 )

(eqalign{& = sqrt {{{left( {sqrt 5 } right)}^2} – 2.2sqrt 5 + {2^2}} – sqrt 5 cr & = sqrt {{{left( {sqrt 5 – 2} right)}^2}} – sqrt 5 cr} )

(left| {sqrt 5 – 2} right| – sqrt 5 = sqrt 5 – 2 – sqrt 5 = – 2)

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

c) Ta có:

VT = (eqalign{& {left( {4 – sqrt 7 } right)^2} = {4^2} – 2.4.sqrt 7 + {left( {sqrt 7 } right)^2} cr & = 16 – 8sqrt 7 + 7 = 23 – 8sqrt 7 cr} )

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

d) Ta có:

VT = (eqalign{& sqrt {23 + 8sqrt 7 } – sqrt 7 cr & = sqrt {16 + 2.4.sqrt 7 + 7} – sqrt 7 cr} )

= (eqalign{& sqrt {{4^2} + 2.4.sqrt 7 + {{left( {sqrt 7 } right)}^2}} – sqrt 7 cr & = sqrt {{{left( {4 + sqrt 7 } right)}^2}} – sqrt 7 cr} )

= (left| {4 + sqrt 7 } right| – sqrt 7 = 4 + sqrt 7 – sqrt 7 = 4)

Vế trái bằng vế phải nên đẳng thức được chứng minh.

Câu 16 trang 7 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Biểu thức sau đây xác định với giá trị nào của x ?

a) (sqrt {(x – 1)(x – 3)} );

b) (sqrt {{x^2} – 4} );

c) (sqrt {{{x – 2} over {x + 3}}} );

Xem thêm:  Toán lớp 4 trang 170 Ôn tập các phép tính với phân số (tiếp theo)

d) (sqrt {{{2 + x} over {5 – x}}} ).

Gợi ý làm bài

a) Ta có: (sqrt {(x – 1)(x – 3)} ) xác định khi và chỉ khi :

((x – 1)(x – 3) ge 0)

Trường hợp 1:

(left{ matrix{x – 1 ge 0 hfill cr x – 3 ge 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{x ge 1 hfill cr x ge 3 hfill cr} right. Leftrightarrow x ge 3)

Trường hợp 2:

(left{ matrix{x – 1 le 0 hfill cr x – 3 le 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{x le 1 hfill cr x le 3 hfill cr} right. Leftrightarrow x le 1)

Vậy với x ≤ 1 hoặc x ≥ 3 thì (sqrt {(x – 1)(x – 3)} ) xác định.

b) Ta có: (sqrt {{x^2} – 4} ) xác định khi và chỉ khi:

(eqalign{& {x^2} – 4 ge 0 Leftrightarrow {x^2} ge 4 cr & Leftrightarrow left| x right| ge 2 Leftrightarrow left[ matrix{x ge 2 hfill cr x le – 2 hfill cr} right. cr} )

Vậy với x ≤ -2 hoặc x ≥ 2 thì (sqrt {{x^2} – 4} ) xác định.

c) Ta có: (sqrt {{{x – 2} over {x + 3}}} ) xác định khi và chỉ khi:

Trường hợp 1:

(left{ matrix{x – 2 ge 0 hfill cr x + 3 > 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{x ge 2 hfill cr x > – 3 hfill cr} right. Leftrightarrow x ge 2)

Trường hợp 2:

(left{ matrix{x – 2 le 0 hfill cr x + 3 < 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{x le 2 hfill cr x < – 3 hfill cr} right. Leftrightarrow x < – 3)

Vậy với x < -3 hoặc x ≥ 2 thì (sqrt {{{x – 2} over {x + 3}}} ) xác định.

d) Ta có: (sqrt {{{2 + x} over {5 – x}}} ) xác định khi và chỉ khi ({{2 + x} over {5 – x}} ge 0)

Xem thêm:  Giải bài 81, 82, 83, 84 trang 171 SBT Toán 9 tập 2

Trường hợp 1:

(eqalign{& left{ matrix{2 + x ge 0 hfill cr 5 – x > 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{x ge – 2 hfill cr x < 5 hfill cr} right. cr & Leftrightarrow – 2 le x < 5 cr} )

Trường hợp 2:

(left{ matrix{2 + x le 0 hfill cr 5 – x < 0 hfill cr} right. Leftrightarrow left{ matrix{x le – 2 hfill cr x > 5 hfill cr} right.)

( Leftrightarrow ) vô nghiệm.

Vậy với -2 ≤ x < 5 thì (sqrt {{{2 + x} over {5 – x}}} ) xác định

Câu 17 trang 8 Sách Bài Tập (SBT) Toán 9 Tập 1

Tìm x, biết:

a) (sqrt {9{x^2}} = 2x + 1);

b) (sqrt {{x^2} + 6x + 9} = 3x – 1);

c) (sqrt {1 – 4x + 4{x^2}} = 5);

d) (sqrt {{x^4}} = 7).

Gợi ý làm bài

a) Ta có:

(eqalign{& sqrt {9{x^2}} = 2x + 1 cr & Leftrightarrow sqrt {{{left( {3x} right)}^2}} = 2x + 1 cr & Leftrightarrow left| {3x} right| = 2x + 1 cr} ) (1)

Trường hợp 1:

(3x ge 0 Leftrightarrow x ge 0 Rightarrow left| {3x} right| = 3x)

Suy ra:

(3x = 2x + 1 Leftrightarrow 3x – 2x = 1 Leftrightarrow x = 1)

Giá trị x = 1 thỏa mãn điều kiện x ≥ 0.

Vậy x = 1 là nghiệm của phương trình (1).

Trường hợp 2:

(3x < 0 Leftrightarrow x < 0 Rightarrow left| {3x} right| = – 3x)

Suy ra :

(eqalign{& – 3x = 2x + 1 Leftrightarrow – 3x – 2x = 1 cr & Leftrightarrow – 5x = 1 Leftrightarrow x = – {1 over 5} cr} )

Giá trị (x = – {1 over 5}) thỏa mãn điều kiện x < 0.

Vậy (x = – {1 over 5}) là nghiệm của phương trình (1).

Vậy x = 1 và (x = – {1 over 5})

b) Ta có :

(sqrt {{x^2} + 6x + 9} = 3x – 1)

(eqalign{& Leftrightarrow sqrt {{{left( {x + 3} right)}^2}} = 3x – 1 cr & Leftrightarrow left| {x + 3} right| = 3x – 1,,,,,,,(1) cr} )

Trường hợp 1:

Xem thêm:  Bài 15,16,17, 18,19,20, 21,22,23 trang 114, 115, 116 Toán 7 tập 1

(eqalign{& x + 3 ge 0 Leftrightarrow x ge – 3 cr & Rightarrow left| {x + 3} right| = x + 3 cr} )

Suy ra :

(eqalign{& x + 3 = 3x – 1 cr & Leftrightarrow x – 3x = – 1 – 3 cr & Leftrightarrow – 2x = – 4 Leftrightarrow x = 2 cr} )

Giá trị x = 2 thỏa mãn điều kiện x ≥ -3.

Vậy x = 2 là nghiệm của phương trình (2).

Trường hợp 2:

(eqalign{& x + 3 < 0 Leftrightarrow x < – 3 cr & Rightarrow left| {x + 3} right| = – x – 3 cr} )

Suy ra:

(eqalign{& – x – 3 = 3x – 1 cr & Leftrightarrow – x – 3x = – 1 + 3 cr & Leftrightarrow – 4x = 2 Leftrightarrow x = – 0,5 cr} )

Giá trị x = -0,5 không thỏa mãn điều kiện x < -3 : loại.

Vậy x = 2.

Ta có:

(eqalign{& sqrt {1 – 4x – 4{x^2}} = 5 cr & Leftrightarrow sqrt {{{left( {1 – 2x} right)}^2}} = 5 cr & Leftrightarrow left| {1 – 2x} right| = 5 cr} ) (3)

Trường hợp 1:

(eqalign{& 1 – 2x ge 0 Leftrightarrow 2x le 1 Leftrightarrow x le {1 over 2} cr & Rightarrow left| {1 – 2x} right| = 1 – 2x cr} )

Suy ra:

(eqalign{& 1 – 2x = 5 Leftrightarrow – 2x = 5 – 1 cr & Leftrightarrow x = – 2 cr} )

Giá trị x = -2 thỏa mãn điều kiện (x le {1 over 2})

Vậy x = -2 là nghiệm của phương trình (3).

Trường hợp 2:

(eqalign{& 1 – 2x < 0 Leftrightarrow 2x > 1 Leftrightarrow x > {1 over 2} cr & Rightarrow left| {1 – 2x} right| = 2x – 1 cr} )

Suy ra:

(2x – 1 = 5 Leftrightarrow 2x = 5 + 1 Leftrightarrow x = 3)

Giá trị x = 3 thỏa mãn điều kiện (x > {1 over 2})

Vậy x = 3 là nghiệm của phương trình (3).

Vậy x = -2 và x = 3.

d) Ta có:

(eqalign{& sqrt {{x^4}} = 7 Leftrightarrow sqrt {{{left( {{x^2}} right)}^2}} = 7 cr & Leftrightarrow left| {{x^2}} right| = 7 Leftrightarrow {x^2} = 7 cr} )

Vậy (x = sqrt 7 ) và (x = – sqrt 7 )

Giaibaitap.me