Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 trang 27, 28 SGK Toán 7 tập 1

Rate this post

Bài 1 trang 27 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Thực hiện phép tính.

a)(frac{2}{5} + frac{3}{5}:left( { – frac{3}{2}} right) + frac{1}{2};)

b)(2frac{1}{3} + {left( { – frac{1}{3}} right)^2} – frac{3}{2};)

c)(left( {frac{7}{8} – 0,25} right):{left( {frac{5}{6} – 0,75} right)^2};)

d)(left( { – 0,75} right) – left[ {left( { – 2} right) + frac{3}{2}} right]:1,5 + left( {frac{{ – 5}}{4}} right))

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}frac{2}{5} + frac{3}{5}:left( { – frac{3}{2}} right) + frac{1}{2}\ = frac{2}{5} + frac{3}{5}.left( {frac{{ – 2}}{3}} right) + frac{1}{2}\ = frac{2}{5} + frac{{ – 2}}{5} + frac{1}{2}\ =0+ frac{1}{2}\= frac{1}{2}end{array})

b)

(begin{array}{l}2frac{1}{3} + {left( { – frac{1}{3}} right)^2} – frac{3}{2}\ = frac{7}{3} + frac{1}{9} – frac{3}{2}\ = frac{{42}}{{18}} + frac{2}{{18}} – frac{{27}}{{18}}\ = frac{{17}}{{18}}end{array})

c)

(begin{array}{l}left( {frac{7}{8} – 0,25} right):{left( {frac{5}{6} – 0,75} right)^2}\ = left( {frac{7}{8} – frac{1}{4}} right):left( {frac{5}{6} – frac{3}{4}} right)^2\ = left( {frac{7}{8} – frac{2}{8}} right):left( {frac{{10}}{{12}} – frac{9}{{12}}} right)^2\ = frac{5}{8}:(frac{1}{{12}})^2\ =frac{5}{8}:frac{1}{144}\= frac{5}{8}.144\ = 90end{array})

d)

(begin{array}{l}left( { – 0,75} right) – left[ {left( { – 2} right) + frac{3}{2}} right]:1,5 + left( {frac{{ – 5}}{4}} right)\ = left( {frac{{ – 75}}{100}} right) – left[ {-2 + frac{3}{2}} right]:frac{15}{10} + left( {frac{{ – 5}}{4}} right)\= left( {frac{{ – 3}}{4}} right) – left[ {frac{{ – 4}}{2} + frac{3}{2}} right]:frac{3}{2} + left( {frac{{ – 5}}{4}} right)\ = left( {frac{{ – 3}}{4}} right) – (frac{{ – 1}}{2}).frac{2}{3} + left( {frac{{ – 5}}{4}} right)\ = left( {frac{{ – 3}}{4}} right) + {frac{{ 1}}{3}} + frac{-5}{4}\= left( {frac{{ – 3}}{4}} right) + left( {frac{{ – 5}}{4}} right) + frac{1}{3}\ = frac{-8}{4} + frac{1}{3}\= – 2 + frac{1}{3}\ = frac{{ – 6}}{3} + frac{1}{3}\ = frac{{ – 5}}{3}end{array})

Bài 2 trang 27 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Thực hiện phép tính (bằng cách hợp lí nếu có thể).

a)(frac{5}{{23}} + frac{7}{{17}} + 0,25 – frac{5}{{23}} + frac{{10}}{{17}})

b)(frac{3}{7}.2frac{2}{3} – frac{3}{7}.1frac{1}{2};)

c)(13frac{1}{4}:left( { – frac{4}{7}} right) – 17frac{1}{4}:left( { – frac{4}{7}} right);)

d)(frac{{100}}{{123}}:left( {frac{3}{4} + frac{7}{{12}}} right) + frac{{23}}{{123}}:left( {frac{9}{5} – frac{7}{{15}}} right).)

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}frac{5}{{23}} + frac{7}{{17}} + 0,25 – frac{5}{{23}} + frac{{10}}{{17}}\ = left( {frac{5}{{23}} – frac{5}{{23}}} right) + left( {frac{7}{{17}} + frac{{10}}{{17}}} right) + 0,25\ = 0 + frac{{17}}{{17}} + frac{{25}}{{100}}\ = 1 + frac{1}{4}\ = frac{5}{4}end{array})

b)

(begin{array}{l}frac{3}{7}.2frac{2}{3} – frac{3}{7}.1frac{1}{2}\ = frac{3}{7}.frac{8}{3} – frac{3}{7}.frac{3}{2}\ = frac{3}{7}.left( {frac{8}{3} – frac{3}{2}} right)\ = frac{3}{7}.left( {frac{{16}}{6} – frac{9}{6}} right)\ = frac{3}{7}.frac{7}{6}\ = frac{1}{2}end{array})

c)

(begin{array}{l}13frac{1}{4}:left( { – frac{4}{7}} right) – 17frac{1}{4}:left( { – frac{4}{7}} right)\ = 13frac{1}{4}.frac{{ – 7}}{4} – 17frac{1}{4}.frac{{ – 7}}{4}\ = frac{{ – 7}}{4}.left( {13frac{1}{4} – 17frac{1}{4}} right)\ = frac{{ – 7}}{4}.left( { – 4} right)\ = 7end{array})

d)

(begin{array}{l}frac{{100}}{{123}}:left( {frac{3}{4} + frac{7}{{12}}} right) + frac{{23}}{{123}}:left( {frac{9}{5} – frac{7}{{15}}} right)\ = frac{{100}}{{123}}:left( {frac{9}{{12}} + frac{7}{{12}}} right) + frac{{23}}{{123}}:left( {frac{{27}}{{15}} – frac{7}{{15}}} right)\ = frac{{100}}{{123}}:frac{{16}}{{12}} + frac{{23}}{{123}}:frac{{20}}{{15}}\ = frac{{100}}{{123}}:frac{4}{3} + frac{{23}}{{123}}:frac{4}{3}\ = frac{{100}}{{123}}.frac{3}{4} + frac{{23}}{{123}}.frac{3}{4}\ = frac{3}{4}.left( {frac{{100}}{{123}} + frac{{23}}{{123}}} right)\ = frac{3}{4}.frac{{123}}{{123}}\ = frac{3}{4}.1\ = frac{3}{4}end{array})

Bài 3 trang 27 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Thực hiện phép tính.

a) (frac{{{5^{16}}{{.27}^7}}}{{{{125}^5}{{.9}^{11}}}}) b)({left( { – 0,2} right)^2}.5 – frac{{{2^{13}}{{.27}^3}}}{{{4^6}{{.9}^5}}};)

c)(frac{{{5^6} + {2^2}{{.25}^3} + {2^3}{{.125}^2}}}{{{{26.5}^6}}}.)

Lời giải:

a)

Xem thêm:  Toán lớp 5 trang 47, 48, 49 Luyện tập chung - VnDoc.com

(frac{{{5^{16}}{{.27}^7}}}{{{{125}^5}{{.9}^{11}}}} = frac{{{5^{16}}.{{left( {{3^3}} right)}^7}}}{{{{left( {{5^3}} right)}^5}.{{left( {{3^2}} right)}^{11}}}} = frac{{{5^{16}}{{.3}^{21}}}}{{{5^{15}}{{.3}^{22}}}} = frac{5.{{5^{15}}{{.3}^{21}}}}{{{5^{15}}{.3{.3}^{21}}}}= frac{5}{3})

b)

({left( { – 0,2} right)^2}.5 – frac{{{2^{13}}{{.27}^3}}}{{{4^6}{{.9}^5}}} = 0,04.5 – frac{{{2^{13}}.{{left( {{3^3}} right)}^3}}}{{{{left( {{2^2}} right)}^6}.{{left( {{3^2}} right)}^5}}}\ = 0,2 – frac{{{2^{13}}{{.3}^9}}}{{{2^{12}}{{.3}^{10}}}}\ = frac{1}{5} – frac{2}{{3}} \= frac{3}{15} – frac{10}{{15}}\ = frac{{-7}}{{15}})

c)

(begin{array}{l}frac{{{5^6} + {2^2}{{.25}^3} + {2^3}{{.125}^2}}}{{{{26.5}^6}}} = frac{{{5^6} + {2^2}.{{left( {{5^2}} right)}^3} + {2^3}.{{left( {{5^3}} right)}^2}}}{{{{2.13.5}^6}}}\ = frac{{{5^6} + {{4.5}^6} + {{8.5}^6}}}{{{{2.13.5}^6}}} = frac{{{5^6}.left( {1 + 4 + 8} right)}}{{{{2.13.5}^6}}}\ = frac{{{5^6}.13}}{{{{2.13.5}^6}}} = frac{1}{2}end{array})

Bài 4 trang 27 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính giá trị các biểu thức sau:

a)(A = left[ {left( { – 0,5} right) – frac{3}{5}} right]:left( { – 3} right) + frac{1}{3} – left( { – frac{1}{6}} right):left( { – 2} right))

b)(B = left( {frac{2}{{25}} – 0,036} right):frac{{11}}{{50}} – left[ {left( {3frac{1}{4} – 2frac{4}{9}} right)} right].frac{9}{{29}})

Lời giải:

a)

(begin{array}{l}A = left[ {left( { – 0,5} right) – frac{3}{5}} right]:left( { – 3} right) + frac{1}{3} – left( { – frac{1}{6}} right):left( { – 2} right)\ = left( {frac{{ – 5}}{{10}} – frac{6}{{10}}} right).frac{{ – 1}}{3} + frac{1}{3} + frac{1}{6}.frac{{ – 1}}{2}\ = frac{{ – 11}}{{10}}.frac{{ – 1}}{3} + frac{1}{3} + frac{1}{6}.frac{{ – 1}}{2}\ = frac{{11}}{{30}} + frac{1}{3} + frac{{ – 1}}{{12}}\ = frac{{22}}{{60}} + frac{{20}}{{60}} + frac{{ – 5}}{{60}}\ = frac{{37}}{{60}}end{array})

b)

(begin{array}{l}B = left( {frac{2}{{25}} – 0,036} right):frac{{11}}{{50}} – left[ {left( {3frac{1}{4} – 2frac{4}{9}} right)} right].frac{9}{{29}}\ = left( {frac{2}{{25}} – frac{{36}}{{1000}}} right).frac{{50}}{{11}} – left[ {left( {frac{{13}}{4} – frac{{22}}{9}} right)} right].frac{9}{{29}}\ = left( {frac{{10}}{{125}} – frac{4}{{125}}} right).frac{{50}}{{11}} – left[ {left( {frac{{117}}{{36}} – frac{{88}}{{36}}} right)} right].frac{9}{{29}}\ = frac{{ – 6}}{{125}}.frac{{50}}{{11}} – frac{{29}}{{36}}.frac{9}{{29}}\ = frac{{ – 12}}{{55}} – frac{1}{4}\ = frac{{ – 48}}{{220}} – frac{{55}}{{220}}\ = frac{{ – 103}}{{220}}end{array})

Bài 5 trang 27 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm x, biết:

a)( – frac{3}{5}.x = frac{{12}}{{25}};)

b)(frac{3}{5}x – frac{3}{4} = – 1frac{1}{2};)

c)(frac{2}{5} + frac{3}{5}:x = 0,5;)

d)(frac{3}{4} – left( {x – frac{1}{2}} right) = 1frac{2}{3})

e)(2frac{2}{{15}}:left( {frac{1}{3} – 5x} right) = – 2frac{2}{5})

g)({x^2} + frac{1}{9} = frac{5}{3}:3.)

Lời giải:

a)

(begin{array}{l} – frac{3}{5}.x = frac{{12}}{{25}}\x = frac{{12}}{{25}}:frac{{ – 3}}{5}\x = frac{{12}}{{25}}.frac{{ – 5}}{3}\x = frac{{ – 4}}{5}end{array})

Vậy (x = frac{{ – 4}}{5})

b)

(begin{array}{l}frac{3}{5}x – frac{3}{4} = – 1frac{1}{2};\frac{3}{5}x = frac{{ – 3}}{2} + frac{3}{4}\frac{3}{5}x = frac{{ – 3}}{4}\x = frac{{ – 3}}{4}:frac{3}{5}\x = frac{{ – 3}}{4}.frac{5}{3}\x = frac{{ – 5}}{4}end{array})

Vậy (x = frac{{ – 5}}{4}).

c)

(begin{array}{l}frac{2}{5} + frac{3}{5}:x = 0,5\frac{3}{5}:x = frac{1}{2} – frac{2}{5}\frac{3}{5}:x = frac{1}{{10}}\x = frac{3}{5}:frac{1}{{10}}\x = frac{3}{5}.10\x = 6end{array})

Vậy (x = 6).

d)

(begin{array}{l}frac{3}{4} – left( {x – frac{1}{2}} right) = 1frac{2}{3}\x – frac{1}{2} = frac{3}{4} – frac{5}{3}\x – frac{1}{2} = frac{{ – 11}}{{12}}\x = frac{{ – 11}}{{12}} + frac{1}{2}\x = frac{{ – 5}}{{12}}end{array})

Vậy (x = frac{{ – 5}}{{12}}).

e)

(begin{array}{l}2frac{2}{{15}}:left( {frac{1}{3} – 5x} right) = – 2frac{2}{5}\frac{{32}}{{15}}:left( {frac{1}{3} – 5x} right) = – frac{{12}}{5}\frac{1}{3} – 5x = frac{{32}}{{15}}:frac{{ – 12}}{5}\frac{1}{3} – 5x = frac{{32}}{{15}}.frac{{ – 5}}{12}\frac{1}{3} – 5x = frac{{ – 8}}{9}\5x = frac{1}{3} + frac{8}{9}\5x = frac{{11}}{9}\x = frac{{11}}{9}:5\x = frac{{11}}{{45}}end{array})

Vậy (x = frac{{11}}{{45}}).

g)

(begin{array}{l}{x^2} + frac{1}{9} = frac{5}{3}:3\{x^2} + frac{1}{9} = frac{5}{9}\{x^2} = frac{5}{9} – frac{1}{9}\{x^2} = frac{4}{9}\{x^2} = (pmfrac{2}{3})^2\x = pm frac{2}{3}end{array})

Xem thêm:  Giải bài 106, 107, 108 trang 23 Sách bài tập Toán 9 tập 1

Vậy (x = pm frac{2}{3}).

Bài 6 trang 27 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

a) Tính diện tích hình thang ABCD có các kích thước như hình sau:

b) Hình thoi MNPQ có diện tích bằng diện tích hình thang ABCD ở câu a, đường chéo MP= (frac{{35}}{4})m. Tính độ dài NQ.

Lời giải:

a) Diện tích hình thang là:

(dfrac{1}{2}.left( {AB + DC} right).AH = dfrac{1}{2}.left( {dfrac{{11}}{3} + dfrac{{17}}{2}} right).3 = dfrac{{73}}{4})(m2)

b) Ta có diện tích hình thoi MNPQ là (dfrac{{73}}{4},{m^2})

Nên ta có:

(begin{array}{ccccc}{S_{MNPQ}} =dfrac{{73}}{4} Rightarrow dfrac{1}{2}.MP.NQ = dfrac{{73}}{4}\ Rightarrow dfrac{1}{2}.dfrac{{35}}{4}.NQ = dfrac{{73}}{4}\ Rightarrow dfrac{{35}}{8}.NQ= dfrac{{73}}{4} Rightarrow NQ = dfrac{{73}}{4}:dfrac{{35}}{8}= dfrac{{73}}{4}.dfrac{{8}}{35} = dfrac{{146}}{{35}}end{array})

Vậy (NQ = dfrac{{146}}{{35}}) m.

Bài 7 trang 28 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm số hữu tỉ a, biết rằng lấy a nhân với (frac{1}{2}) rồi cộng với (frac{3}{4}), sau đó chia kết quả cho (frac{{ – 1}}{4}) thì được số ( – 3frac{3}{4}).

Lời giải:

Ta có:

(begin{array}{l}left( {a.frac{1}{2} + frac{3}{4}} right):frac{{ – 1}}{4} = – 3frac{3}{4}\a.frac{1}{2} + frac{3}{4} = frac{{ – 15}}{4}.frac{{ – 1}}{4}\a.frac{1}{2} + frac{3}{4} = frac{{15}}{{16}}\a.frac{1}{2} = frac{{15}}{{16}} – frac{3}{4}\a.frac{1}{2} = frac{{15}}{{16}} – frac{12}{16}\a.frac{1}{2} = frac{3}{{16}}\{rm{a = }}frac{3}{{16}}:frac{1}{2}\a=frac{3}{16}.2\a = frac{3}{8}end{array})

Vậy (a = frac{3}{8}).

Bài 8 trang 28 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Nhiệt độ ngoài trời đo được vào một ngày mùa đông tại New York (Mĩ) lúc 5 giờ chiều là 35,6 °F, lúc 10 giờ tối cùng ngày là 22,64 °F (theo: https://www.accuweatther.com).

Biết công thức chuyển đổi từ độ F sang độ C là: (Tleft( {^oC} right){rm{ }} = frac{5}{9}.left( {Tleft( {^oF} right){rm{ }}-{rm{ }}32} right).)

a) Hãy chuyển đổi các số đo nhiệt độ theo độ F nêu ở trên sang độ C.

b) Tính độ chênh lệch nhiệt độ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối (theo đơn vị độ C).

Lời giải:

a)

Nhiệt độ tại New York (Mĩ) lúc 5h chiều là:

(frac{5}{9}.left( {35,6 – 32} right) = 2left( {^oC} right))

Nhiệt độ tại New York (Mĩ) lúc 10h tối là:

(frac{5}{9}.left( {22,64 – 32} right) = – 5,2left( {^oC} right))

b)

Độ chênh lệch nhiệt độ từ 5 giờ chiều đến 10 giờ tối là:

( – 5,2 – 2 = – 7,2left( {^oC} right))

Vậy từ nhiệt độ lúc 5h chiều giảm 7,2 độ C so với nhiệt độ lúc 10h tối.

Bài 9 trang 28 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kì hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được cả vốn lẫn lãi là 321 600 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này.

Xem thêm:  Toán lớp 4 trang 86, 87: Chia cho số có ba chữ số - Luyện tập

Lời giải:

Số tiền lãi mẹ bạn Minh nhận được là:

(321{rm{ }}600{rm{ }}000 – 300{rm{ }}000{rm{ }}000 = 21,,600,,000)(đồng)Lãi suất ngân hàng là:

(21,,600,,000:300,000,,000.100% = 7,2% )

Bài 10 trang 28 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Bác Lan mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm giá 40%. Tổng số tiền bác Lan phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu?

Lời giải:

Món hàng thứ nhất sau khi giảm có giá là:

(125,,000.left( {100 – 30} right):100 = 87,,500)(đồng)

Món hàng thứ hai sau khi giảm có giá là:

(300,000.left( {100 – 15} right):100 = 255,,000)(đồng)

Giá tiền món hàng thứ ba khi đã giảm là:

692 500 – 87 500 – 255 000 = 350 000 (đồng)

Giá tiền món hàng thứ ba khi chưa giảm là:

350 000 . 140 : 100 = 490 000 (đồng)

Bài 11 trang 28 sách giáo khoa Toán 7 Chân trời sáng tạo tập 1

Nhân ngày 30/4, một cửa hàng thời trang giảm giá 20% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng thì được giảm giá thêm 10% trên giá đã giảm.

a) Chị Thanh là khách hàng thân thiết của cửa hàng, chị đã đến cửa hàng mua một chiếc váy có giá niêm yết là 800 000 đồng. Hỏi chị Thanh phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó?

b) Cô Minh cũng là một khách hàng thân thiết của cửa hàng, cô đã mua một chiếc túi xách và đã phải trả số tiền là 864 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc túi xách đó là bao nhiêu?

Lời giải:

a) Giá chiếc váy khi được giảm 20% (tức là còn 80% so với giá gốc) là:

800 000.80:100= 640 000 (đồng)

Giá chiếc váy khi được giảm tiếp 10% là:

640 000 .90:100= 576 000 (đồng)

Vậy chị Thanh phải trả 576 000 đồng cho chiếc váy

b)

Số tiền cô Minh phải trả khi chưa dùng thẻ khách hàng thân thiết là:

Vậy giá bán đầu của chiếc túi xách đó là 1 200 000 đồng.

Giaibaitap.me