Giải bài 19, 20, 21, 22, 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Rate this post

Bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

a) x – 5 > 3; b) x – 2x < -2x + 4;

c) -3x > -4x + 2; d) 8x + 2 < 7x – 1.

Hướng dẫn giải:

a) x – 5 > 3 <=> x > 5 + 3 <=> x > 8

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 8

b) x – 2x < -2x + 4 <=> x – 2x + 2x < 4 <=> x < 4

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < 4

c) -3x > -4x + 2 <=> -3x + 4x > 2 <=> x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > 2

d) 8x + 2 < 7x – 1 <=> 8x – 7x < -1 -2 <=> x < -3

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -3

Bài 20 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình (theo quy tắc nhân):

a) 0,3x > 0,6; b) -4x < 12;

c) -x > 4; d) 1,5x > -9.

Hướng dẫn giải:

a) 0,3x > 0,6 <=> ( frac{10}{3}).0,3x > 0,6.( frac{10}{3})

<=> x > 2

Vậy nghiệm của bất phương trình là x> 2

b) -4x < 12 <=> ( -frac{1}{4}).(-4x) > 12.(( -frac{1}{4})) <=> x > -3

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -3

c) -x > 4 <=> x < -4

Vậy nghiệm của bất phương trình là x < -4

d) 1,5x > -9 <=> ( frac{3}{2})x > -9 <=> ( frac{2}{3}).( frac{3}{2})x > (-9).( frac{2}{3}) <=> x > -6

Vậy nghiệm của bất phương trình là x > -6

Bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải thích sự tương đương sau:

Xem thêm:  Giải bài tập trang 46 SGK toán 4 Bài 1, 2, 3, 4, 5 - Luyện tập, Tính c

a) x – 3 > 1 <=> x + 3 > 7; b) -x < 2 <=> 3x > -6

Hướng dẫn giải:

a) x – 3 > 1 <=> x + 3 > 7

Hai bất phương trình tương đương vì cộng 6 vào cả hai vế.

b) -x < 2 <=> 3x > -6

Hai bất phương trình tương đương vì nhân -3 vào cả hai vế và đổi dấu bất phương trình.

Bài 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 1,2x < -6; b) 3x + 4 > 2x + 3

Hướng dẫn giải:

a) 1,2x < -6 <=> x < -6 : 1,2 <=> x < -5

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x < -5} và được biểu diễn trên trục số như sau:

b) 3x + 4 > 2x + 3 <=> 3x – 2x > 3 -4 <=> x > -1

Vậy tập hợ nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > -1} và được biểu diễn trên trục số như sau:

Bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a) 2x – 3 > 0; b) 3x + 4 < 0;

c) 4 – 3x ≤ 0; d) 5 – 2x ≥ 0.

Hướng dẫn giải:

a) 2x – 3 > 0 <=> 2x > 3 <=> x >

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x > } và được biểu diễn trên trục số như sau:

b) 3x + 4 < 0 <=> x <

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x < } và được biểu diến trên trục số như sau:

Xem thêm:  Giải sách bài tập Toán 9 Tập 1 trang 69, 70, 71: Ôn tập chương 2

c) 4 – 3x ≤ 0 <=> x ≥

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≥ } và được biểu diễn trên trục số như sau:

d) 5 – 2x ≥ 0 <=> 5 ≥ 2x <=> x ≤

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là S = {x/x ≤ } và được biểu diến trên trục số như sau:

Giaibaitap.me