Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 11: Số Vô Tỉ. Khái … – Trung cấp TDTT

Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Toán Lớp 7
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 1
  • Sách Giáo Khoa Toán lớp 7 tập 2
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 1
  • Sách Giáo Viên Toán Lớp 7 Tập 2
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 1
  • Vở Bài Tập Toán Lớp 7 Tập 2

Sách Giải Sách Bài Tập Toán 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai giúp bạn giải các bài tập trong sách bài tập toán, học tốt toán 7 sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng suy luận hợp lý và hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học vào đời sống và vào các môn học khác:

Bài 106 trang 27 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Điền số thích hợp vào các bảng sau:

x 2 3 10 -2 -3 1 0 1,1 0,5 2/3 x2 4 9 x 4 9 -4 1 0 1,21 0,25 1,44 -25 4/9 √x 2 3 Không có

Lời giải:

x 2 3 10 -2 -3 1 0 1,1 0,5 2/3 x2 4 9 100 4 9 1 0 1,21 0,25 4/9 x 4 9 -4 1 0 1,21 0,25 1,44 -25 4/9 √x 2 3 Không có 1 0 1,1 0,5 1,2 Không có 2/3

Bài 107 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tính:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 107 Trang 28 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 107 Trang 28 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

Bài 108 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong các số sau đây số nào có căn bậc hai? Hãy cho biết căn bậc hai không âm của các số đó:

a =0 b= -25 c= 1

d= 16 + 9 e =32 + 42 g= π -4

h= (2-11)2 i = (-5)2 k = -32

l = √16 m = 34 n= 52 – 32

Lời giải:

Các số có căn bậc hai:

a= 0 c =1 d =16+9 e =32+42 h= (2-11)2 i = (-5)2

l = √16 m = 34 n= 52 – 32

Ta có

Xem thêm:  Giải bài 44, 45, 46 trang 27 SGK Toán 9 tập 2

√a= 0 =0 √c =1 √d = 16 + 9 = √25 = 5

√e =32 + 42 = √25 = 5 √h= (2 – 11)2 = √81 = 9

√i= (-5)2 = √25 = 5 √l = √16 =4 √m = 34 = 33 =9

√n= 52 – 32= √16 = 4

Bài 109 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Hãy cho biết mỗi số sau đây là căn bậc hai của số nào:

a= 2; b = -5; c =1; d =25; e =0; g = √7;

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 109 Trang 28 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Lời giải:

a= 2 là căn bậc hai của 4

b = -5 là căn bậc hai của 25;

c = 1 là căn bậc hai của 1

d = 25 là căn bậc hai của 625

e = 0 là căn bậc hai của 0;

Xem thêm:: Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 23 SGK Toán 7 tập 2 – CTST

g = √7 là căn bậc hia của 7;

h = 3/4 là căn bậc hai của 9/16

i= √4 -3 = 2-3 =-1 là căn bậc chia của 1

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 109 Trang 28 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

Bài 110 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Tìm căn bậc hai không âm của các số sau:

a. 16; 1600;0,16; 162

b. 25; 52; (-5)2; 252

c. 1; 100; 0,01; 10000

d. 0,04; 0,36; 1,44; 0,0121

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 110 Trang 28 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Bài 111 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong các số sau số nào bằng 3/7?

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 111 Trang 28 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Lời giải:

Tất cả các số đều bằng 3/7

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 111 Trang 28 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

Bài 112 trang 29 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong các số sau số nào không bằng 2,4?

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 112 Trang 29 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 112 Trang 29 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

Bài 113 trang 29 sách bài tập Toán 7 Tập 1: a. Điền số thích hợp vào ô trống(…):

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 113 Trang 29 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

b, Viết tiếp ba đẳng thức nữa vào danh sách trên.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 113 Trang 29 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

Bài 114 trang 29 sách bài tập Toán 7 Tập 1: a) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 114 Trang 29 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

b, Viết tiếp ba đẳng thức nữa vào danh sách trên

Xem thêm:  Luyện tập 3 trang 49 Toán 7 Tập 2 | Cánh diều Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 114 Trang 29 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 2

Bài 115 trang 29 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Cho x là số hữu tỉ khác 0, y là một số vô tỉ. Chứng tỏ rằng : x + y và x.y là những số vô tỉ.

Lời giải:

Giả sử x + y = z là một số hữu tỉ.

Xem thêm:: Hướng dẫn Giải bài 54 55 56 trang 48 sgk Toán 7 tập 2

Suy ra y = z -x ta có z hữu tỉ, x hữu tỉ thì z – x là một số hữu tỉ

y ∈ Q trái giả thiết y là số hữu tỉ

Vậy x + y là số vô tỉ

Giả sử x.y là một số vô tỉ

Suy ra y = z : x mà x ∈ Q, z ∈ Q

Suy ra y ∈ Q trái giả thiết y là số vô tỉ

Vậy xy là số vô tỉ

Bài 116 trang 29 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Biết a là số vô tỉ. Hỏi b là số vô tỉ hay hữu tỉ, nếu:

a) a + b là số vô tỉ?

b) a.b là số hữu tỉ?

Lời giải:

a) Đặt tổng a + b = c => a = c -b

Vì a là số vô tỉ nên b là số vô tỉ

Nếu b = 0 => a.b = 0 ∈ Q

Nếu b ≠ 0 ta đặt ab = c => a =c/b

Vì a là số vô tỉ nên b là số vô tỉ

Bài 11.1 trang 29 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong các số √(289); (-1)/11; 0,131313…; 0,010010001…, số vô tỉ là số:

(A) √(289); (B) (-1)/11;

(C) 0,131313…; (D) 0,010010001…

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn (D) 0,010010001…

Bài 11.2 trang 29 sách bài tập Toán 7 Tập 1: √(256) bằng:

(A) 128; (B) -128;

(C) 16; (D) ±16.

Hãy chọn đáp án đúng.

Lời giải:

Chọn (C) 16.

Xem thêm:  Hướng dẫn Giải bài 29 30 31 32 33 trang 40 sgk Toán 7 tập 2

Bài 11.3 trang 30 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Không dùng bảng số hoặc máy tính, hãy so sánh:

√(40+2) với √40 + √2.

Lời giải:

Xem thêm:: Giải bài 15,16,17 ,18,19,20 trang 86,87 SGK Toán 7 tập 1

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 3 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Bài 11.4 trang 30 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 4 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Hãy so sánh A và B.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 4 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

Bài 11.5 trang 30 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 5 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

a) Tìm giá trị nhỏ nhất của A.

b) Tìm giá trị lớn nhất của B.

Lời giải:

a) Ta có:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 5 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

A đạt giá trị nhỏ nhất là 3/11 khi và chỉ khi x = -2.

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 5 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 2

Vậy B đạt giá trị lớn nhất là 5/17 khi và chỉ khi x = 5.

Bài 11.6 trang 30 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 6 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Tìm x ∈ Z và x < 30 để A có giá trị nguyên.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 6 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

có giá trị nguyên nên (√x – 3) ⋮ 2.

Suy ra x là số chính phương lẻ.

Vì x < 30 nên x∈{12; 32; 52} hay x ∈{1; 9; 25}.

Bài 11.7 trang 30 sách bài tập Toán 7 Tập 1:

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 7 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1

Tìm x ∈ Z để B có giá trị nguyên.

Lời giải:

Khi x là số nguyên thì √x hoặc là số nguyên (nếu x là số chính phương) hoặc là số vô tỉ (nếu x không phải số chính phương).

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 Bai 7 Trang 30 Sach Bai Tap Toan 7 Tap 1 1

là số nguyên thì √x không thể là số vô tỉ, do đó √x là số nguyên và √x – 1 phải là ước của 5 tức là √x – 1 ∈ Ư(5). Để B có nghĩa ta phải có x ≥ 0 và x ≠ 1. Ta có bảng sau:

√x – 1 1 -1 5 -5 √x 2 0 6 -4(loại) x 4 0 36

Vậy x∈{4; 0; 36} (các giá trị này đều thoả mãn điều kiện x ≥ 0 và x ≠ 1).