Giải sách bài tập Toán lớp 7 tập 1 trang 27, 28, 29 chính xác

Rate this post

Hướng dẫn giải sách bài tập Toán lớp 7 trang 27, 28, 29: Số vô tỉ – Khái niệm về căn bậc hai chi tiết nhất đầy đủ và chi tiết nhất dưới đây, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức đã được học và vận dụng để có thể giải các dạng toán với yêu cầu tương tự như vậy.

Bài 106 trang 27 SBT toán lớp 7 tập 1

Điền số thích hợp vào các bảng sau:

Giải Bài tập toán 7 SBT

Bài 107 SBT trang 28 toán lớp 7 tập 1

Tính

Bài tập toán 7 trang 27, 28, 29

Bài 108 SBT tập 1 trang 28 toán 7

Trong các số sau đây số nào có căn bậc hai? Hãy cho biết căn bậc hai không âm của các số đó:

a =0 b= -25 c= 1

d= 16 + 9 e =32 + 42 g= π -4

h= (2-11)2 i = (-5)2 k = -32

l = √16 m = 34 n= 52 – 32

Lời giải:

Các số có căn bậc hai:

a= 0 c =1 d =16+9 e =32+42 h= (2-11)2 i = (-5)2

l = √16 m = 34 n= 52 – 32

Ta có

Xem thêm:: Bài 24,25,26, 27,28 trang 38 sách Toán 7 tập 2: Đa thức

Xem thêm:  Giải bài 43, 44, 45 trang 80 Sách giáo khoa toán 8 tập 2

√a= 0 =0 √c =1 √d = 16 + 9 = √25 = 5

√e =32 + 42 = √25 = 5 √h= (2 – 11)2 = √81 = 9

√i= (-5)2 = √25 = 5 √l = √16 =4 √m = 34 = 33 =9

√n= 52 – 32= √16 = 4

Bài 109 tập 1 trang 28 SBT toán lớp 7

Hãy cho biết mỗi số sau đây là căn bậc hai của số nào:

a= 2; b = -5; c =1; d =25; e =0; g = √7;

Lời giải

a= 2 là căn bậc hai của 4

b = -5 là căn bậc hai của 25;

c = 1 là căn bậc hai của 1

d = 25 là căn bậc hai của 625

e = 0 là căn bậc hai của 0;

g = √7 là căn bậc hia của 7;

Bài 110 toán lớp 7 SBT tập 1 trang 28

Tìm căn bậc hai không âm của các số sau:

  1. 16; 1600;0,16; 162
  2. 25; 52; (-5)2; 252
  3. 1; 100; 0,01; 10000
  4. 0,04; 0,36; 1,44; 0,0121

Lời giải:

Xem thêm:: Toán 7 (Kết nối tri thức) Luyện tập chung trang 14, 15 – VietJack.com

Bài tập toán 7

Bài 111 trang 28 sách bài tập Toán 7 Tập 1

Trong các số sau số nào bằng 3/7?

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Lời giải:

Tất cả các số đều bằng 3/7

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

Bài 112 tập 1 trang 28 SBT toán lớp 7

Trong các số sau số nào không bằng 2,4?

Bài tập toán 7 toán tập 1

Bài 113 tập 1 toán lớp 7 SBT trang 29

a) Điền số thích hợp vào chỗ trống:

Bài tập toán 7

Bài 113 trang 29 tập 1 SBT toán 7

Cho x là số hữu tỉ khác 0, y là một số vô tỉ. Chứng tỏ rằng : x + y và x.y là những số vô tỉ.

Lời giải:

Giả sử x + y = z là một số hữu tỉ.

Suy ra y = z -x ta có z hữu tỉ, x hữu tỉ thì z – x là một số hữu tỉ

Xem thêm:  Vở bài tập Toán lớp 5 bài 128: Luyện tập - VnDoc.com

y ∈ Q trái giả thiết y là số hữu tỉ

Xem thêm:: Giải bài 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 trang 69 SGK Toán 7 tập 1 – KNTT

Vậy x + y là số vô tỉ

Giả sử x.y là một số vô tỉ

Suy ra y = z : x mà x ∈ Q, z ∈ Q

Suy ra y ∈ Q trái giả thiết y là số vô tỉ

Vậy xy là số vô tỉ

Bài 114 SBT trang 29 tập 1 toán 7

Biết a là số vô tỉ. Hỏi b là số vô tỉ hay hữu tỉ, nếu:

a) a + b là số vô tỉ?

b) a.b là số hữu tỉ?

Lời giải:

a) Đặt tổng a + b = c => a = c -b

Vì a là số vô tỉ nên b là số vô tỉ

Nếu b = 0 => a.b = 0 ∈ Q

Nếu b ≠0 ta đặt ab = c => a =c/b

Vì a là số vô tỉ nên b là số vô tỉ

CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải giải SBT toán lớp 7 trang 27, 28, 29 file word, pdf hoàn toàn miễn phí