Unit 3 Lớp 10: Speaking (trang 32) – Global Success – Download.vn

Rate this post

Giải Tiếng Anh 10 Unit 3 Speaking là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 32 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Music được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Tiếng Anh 10 Global Success Unit 3 Speaking được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp các bạn nhanh chóng biết cách làm bài, giúp cải thiện kết quả học tập, tiết kiệm thời gian nhưng vẫn học nhanh, học hiểu và nhớ lâu. Đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 3 Lớp 10: Speaking trang 32, mời các bạn cùng tải tại đây.

Mục lục bài viết

Bài 1

Talking about a TV music show

(Nói về chương trình âm nhạc trên tivi)

Read about a TV music show and complete the notes below.

(Đọc về một chương trình âm nhạc trên truyền hình và hoàn thành các ghi chú sau.)

Each week, six participants will dress up and perform as famous international or local artists in a live show. Two main judges and a guest artist will give their scores. After five weeks, only the three participants with the highest scores will remain on the show. On the final night, TV audiences can vote for their preferred performance and decide on the winner and two runners-up. The winner of the show will receive a cash prize.

1. Name: I know your face

2. People who give their scores: ________

3. Number of participants: ________

4. What participants have to do: ________

Xem thêm:  Unit 9 lớp 9: English In The World - A Closer Look 2 - eLib.VN

5. How participants win the show: ________

6. Prize(s): ________

Gợi ý đáp án

1. Name: I know your face

(Tên: Tôi biết khuôn mặt của bạn)

2. People who give their scores: two main judges and a guest artist

(Người cho điểm: hai giám khảo chính và một nghệ sĩ khách mời)

3. Number of participants: six

(Số lượng người chơi: sáu)

4. What participants have to do: dress up and perform as famous international or local artists in a live show

(Người chơi phải làm gì: hóa trang và biểu diễn như các nghệ sĩ quốc tế hoặc địa phương nổi tiếng trong một chương trình trực tiếp)

5. How participants win the show: TV audiences vote for and decide on the winner

(Cách người chơi chiến thắng chương trình: khán giả truyền hình sẽ bình chọn và quyết định người chiến thắng)

6. Prize(s): cash

(Giải thưởng: tiền mặt)

Bài 2

Work in groups. Make up a new music show. Use the points in 1 to organise your ideas.

(Làm việc nhóm. Tạo một chương trình âm nhạc mới. Sử dụng các ý trong bài 1 để sắp xếp các ý tưởng của bạn.)

Gợi ý đáp án

1. Name: I’ve got the rhythm

(Tên: Tôi đã có được nhịp điệu)

2. People who give their scores: 3 main judges and a famous local artist

(Người cho điểm: 3 giám khảo chính và một nghệ sĩ địa phương nổi tiếng)

3. Number of participants: 5

(Số lượng người chơi: 5)

4. What participants have to do: take turns to sing a song whose rhythm is changed from the original one

(Người chơi phải làm gì: thay phiên nhau hát một bài hát mà nhịp điệu của nó bị thay đổi so với bài hát ban đầu)

Xem thêm:  Vị Trí Ứng Tuyển Trong Tiếng Anh Là Gì, Từ Vựng ... - Hệ liên thông

5. How participants win the show: sing correctly and the most beautifully

(Cách người chơi chiến thắng chương trình: hát đúng và hay nhất)

6. Prize(s): cash and a trip to America

(Giải thưởng: tiền mặt và một chuyến du lịch đến Mỹ)

Bài 3

Present your show to the whole class. Use your ideas in 2 and the expressions below. Vote for the best show.

(Trình bày chương trình của bạn cho cả lớp. Sử dụng ý tưởng của bạn trong bài 2 và các cụm diễn đạt bên dưới. Bình chọn cho chương trình hay nhất.)

Useful expressions:

– We came up with an idea about a TV music show which is …

(Chúng tôi nảy ra ý tưởng về một chương trình âm nhạc trên truyền hình, đó là …)

– Let us give you an example.

(Hãy để chúng tôi đưa ra ví dụ.)

– In our show, there will be …

(Trong chương trình của chúng tôi, sẽ có …)

– The participants have to …

(Người chơi phải …)

– The winner will receive …

(Người thắng cuộc sẽ nhận được …)

Gợi ý đáp án 1

We came up with an idea about a TV music show which is I’ve got the rhythm. Let us give you an example. In our show, there will be 5 participants, 3 main judges and a famous local artist. The judges and the artist will give their score. The 5 participants have to take turns to sing a song whose rhythm is changed from the original one. The winner is the one that sings correctly and the most beautifully and he/ she will receive a cash prize and a trip to America.

Dịch nghĩa

Chúng tôi nảy ra ý tưởng về một chương trình âm nhạc truyền hình đó là Tôi đã có được nhịp điệu. Hãy để chúng tôi đưa ra cho bạn một ví dụ. Trong chương trình của chúng tôi, sẽ có 5 người tham gia, 3 giám khảo chính và một nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Giám khảo và nghệ sĩ sẽ đưa ra điểm của họ. Năm người tham gia phải thay phiên nhau hát một bài hát mà nhịp điệu của bài hát đó bị thay đổi so với bài hát gốc. Người chiến thắng là người hát đúng và hay nhất sẽ và người đó sẽ nhận được giải thưởng tiền mặt và một chuyến du lịch đến Mỹ.

Xem thêm:  PR viết tắt của từ gì? Các loại hình PR trong doanh nghiệp - AMA

Gợi ý đáp án 2

1. Name: The Voice

2. People who give their scores: television viewers

3. Number of participants: 48

4. What participants have to do: choose a coach and be trained by him/ her to prepare for their performances

5. How participants win the show: The winner is determined by television viewers voting by telephone, internet, SMS text, and iTunes Store purchases of the audio-recorded artists’ vocal performances

6. Prize(s): cash prize

Dịch nghĩa

1. Tên: The Voice

2. Những người cho điểm của họ: người xem truyền hình

3. Số người tham gia: 48

4. Những gì người tham gia phải làm: chọn huấn luyện viên và được huấn luyện viên đào tạo để chuẩn bị cho màn trình diễn của họ

5. Cách người tham gia giành chiến thắng trong chương trình: Người chiến thắng được xác định bởi khán giả truyền hình bình chọn qua điện thoại, internet, tin nhắn SMS và iTunes Store mua các màn trình diễn giọng hát của nghệ sĩ được ghi âm

6. Giải thưởng: giải thưởng tiền mặt