Danh từ, Động từ, Tính từ trong Tiếng Anh – American Links

Rate this post

Cũng như các ngôn ngữ khác, tiếng Anh có rất nhiều từ ngữ khác nhau. Chính vì thế người ta phải nhóm những từ này thành các từ loại khác nhau. Mỗi từ loại đóng vai trò và chức năng riêng biệt. Cơ bản và quan trọng nhất trong tiếng Anh có thể nói đến là từ loại : danh từ, động từ, tính từ. Có một sự thật là không phải ai cũng có thể phân biệt, sử dụng 3 từ loại này một cách chính xác nhất. Hãy cùng American Links tổng hợp lại kiến thức, hướng dẫn cách sử dụng như dấu hiệu nhận biết và vị trí của chúng.

1. Khái niệm, dấu hiệu nhận biết, vị trí của Danh từ:

Danh từ Động từ Tính từ
Khái niệm, dấu hiệu nhận biết và vị trí của Danh từ

Danh từ trong tiếng Anh là từ loại chỉ người, đồ vật, sự việc, nơi chốn hay địa điểm. Danh từ là Nouns, viết tắt (n).

E.g : Mr. Long, doctor, TOEIC, Paris…

Dấu hiệu để nhận biết Danh từ

Danh từ thường có hậu tố là:

 • ce: difference, independence, peace………..
 • er/or : động từ + (er/or) thành danh từ chỉ người: driver, player, swimmer, runner, visitor, worker…
 • ment: environment, movement, pavement, …
 • ness: friendliness, kindless…
 • sion: impression, passion, question, television…
 • tion: education,instruction, nation…
 • y: army, beauty, democracy (nền dân chủ)…
Xem thêm:  Các Tòa Nhà Mới Đã Mọc Lên Như Nấm Tiếng Anh Là Gì Ạ? A

Vị trí của Danh từ

 • Đầu câu làm chủ ngữ .
 • Sau To be: I am a doctor.
 • Sau tính từ : nice hair…
 • Sau: a/an, the, this, that, these, those…
 • Sau (adj) sở hữu : her, his, my, their, your…
 • Sau : a lot of/ lots of, many, plenty of…
 • + (Adj) N… of + (adj) N…

2. Khái niệm, dấu hiệu nhận biết, vị trí của Động từ:

Khái niệm, dấu hiệu nhận biết và vị trí của Động từ
Khái niệm, dấu hiệu nhận biết và vị trí của Động từ

Động từ trong tiếng Anh là từ loại diễn tả hành động, một cảm xúc hay một tình trạng. Động từ giúp xác định chủ ngữ đang làm hay chịu đựng điều gì.

Động từ là Verb, viết tắt (v).

E.g : buy, listen, walk, read, run, walk…

Dấu hiệu để nhận biết Động từ

Tiền tố :

 • – en : encourage, enlarge, enrich

Các hậu tố :

 • Ate: considerate, locate, translate
 • En: broaden, enlarge, widen
 • Fy: beautify, classify, satisfy
 • Ize, ise: modernize, realize, socialize,

Vị trí của Động từ

 • Thường đứng sau Chủ ngữ: He plays football everyday.
 • Có thể đứng sau adverb (trạng từ) chỉ mức độ thường xuyên, liên tục : I usually play football on Monday

3. Khái niệm, dấu hiệu nhận biết, vị trí của Tính từ:

Khái niệm, dấu hiệu nhận biết và vị trí của Tính từ
Khái niệm, dấu hiệu nhận biết và vị trí của Tính từ

Tính từ trong tiếng Anh là từ loại chỉ tính chất của sự vật, sự việc và hiện tượng. Tính từ là Adjective, viết tắt là (adj).

Ví dụ: beautiful, small, strong, thin…

Dấu hiệu để nhận biết Tính từ

Tính từ thường có hậu tố như sau :

 • able: comfortable, miserable…
 • al: national, cultural…
 • cult: difficult…
 • ed: bored, interested, excited…
 • ful: beautiful, careful, useful,peaceful…
 • ive: active, attractive ,impressive……..
 • ish: selfish, childish…
 • ous: dangerous, serious, humorous, continuous, famous…
 • y: danh từ+ Y thành tính từ : daily, monthly, friendly, healthy…
Xem thêm:  A Closer Look 2 Unit 10 trang 41 SGK Tiếng Anh 6 Global Success

Vị trí của Tính từ

 • Trước danh từ: pretty boy, lovely house… Exp : Son Tung MTP is a famous singer.
 • Sau TO BE: She is fat, He is intelligent, You are friendly…
 • Sau (V) chỉ cảm xúc : become, get, feel, hear, look, seem, sound, turn… (We feel tired)
 • Sau các từ : anyone, anything, someone, something… (He’ll tell you something new)
 • Sau make/keep + (o) + (adj)… : Let’s keep our class clean.

Trên đây là Khái niệm, dấu hiệu nhận biết, vị trí của Danh từ, Động từ, Tính từ đi kèm ví dụ. Mong rằng với bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ được 3 từ loại này. Chúc các bạn học vui!

Đọc thêm:

Phrasal Verb là gì