Giải Communication and culture trang 14 Unit 6 Tiếng Anh 11 mới

Rate this post

Communication

Green Teens Club is a youth organisation whose purpose is to protcct the environmen You are members of the club. Work in groups. Discuss and select ONE main cause global warming, and prepare a talk to present in the club meeting. Your talk shou include the following parts:

(Green Teens Club là một to chức thanh niên hoạt động với mục đích bảo vệ môi trường. Các em là thành viên của câu lạc bộ. Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận và chọn trình bày một trong những nguyên nhân chính của hiện tượng nóng lên toàn cầu trong buổi gặp mặt của câu lạc bộ. Bài nói chuyện của em sẽ gồm các phần sau:)

A. INTRODUCTION

1. Getting attention: Hello / Good morning / Good afternoon / Can we start? / Shall we start?

2. Introducing the topic and the purpose of your talk: The subject of my presentation / The topic of my talk is… I’m going to talk about…

3. Giving a preview of the talk: There are… main parts in my presentation: In the first part, I’ll talk about…, the second part will focus on…, and then in the third part, I’ll….

B. BODY

1. Describing one of the main causes

2. Explaining its effects

3. Giving some possible solutions (things that we should do)

C. CONCLUSION

1. Restating your message: To sum up, …. In short, … In a nutshell, … The important thing to remember is …

2. Thanking the audience for their attention

Phương pháp giải:

Phần mở đầu

1. Thu hút sự chú ý: Xin chào/ Xin được bắt đầu.

2. Giới thiệu chủ đề và mục đích cùa bài nói chuyện: Chủ đề của bài trình bày 1 bài nói chuyện của tôi ngày hôm nay là…/Tôi sẽ trình bày đề tài…

3. Giới thiệu tổng quan về bài nói chuyện: Có … phần chính troni: bài trình bày cua tôi: Trong phần đầu tiên, tôi sẽ nói về …, phần thứ hai sẽ tập trung vào …. sau đó trong phần thứ ba. tôi sẽ …

B. Thân bài

1. Miêu tả một trong những nguyên nhân chính

2. Giải thích các ảnh hưởng của nó

3. Đề xuất một số giải pháp khả thi (những điều chúng ta cần làm)

C. Kết luận

1. Nhắc lại thông điệp của bạn: Tóm lại/ Một điều quan trọng cần ghi nhớ là…

4. Cảm ơn người nghe đã chú ý theo dõi

Lời giải chi tiết:

Xem thêm:  Unit 2 lớp 10 Reading (trang 21, 22) | Tiếng Anh 10 Global Success

Hello, everybody! Nice to meet you again. The topic of my talk today is deforestation, which is one of the main causes of global warming. There are 3 main parts in my presentation: In the first part, I’ll talk about the importance of forests in terms of global warming, the second part will focus on how deforestation affects our lives on Earth, and then in the third part, I will suggest some solutions for preserving our forests.

We plant trees, first of all, for their beauty and to provide shades for us but they do more than that. Trees create an ecosystem to provide habitat and food for animals. They cool the air, land, and save water. In terms of global warming, trees absorb carbon dioxide and potentially harmful gases, such as sulfur dioxide, carbon monoxide, from the air and release oxygen. It means they help reduce the amounts of carbon dioxide sent to the atmosphere, so reduce the greenhouse effect.

Trees are so important to our daily life; however, they are cut down every day in the process called deforestation. Deforestation is the cutting down of trees from an area without intentions of replanting. Trees are cut down for paper and wood products, to clear land for building houses or constructions, and to expand farming areas. Unfortunately, people are not fully aware of the danger of cutting down trees or forests. Deforestation has many negative effects on the environment. It leads to a loss of habitat for millions of species. It drives climate change by affecting the soil and the water cycle. It also speeds up global warming by permitting more amounts of carbon dioxide that we release to remain in the atmosphere. As we can see clearly, deforestation changes local weather: the temperature of many regions has increased; there have been more floods, storms or droughts…

Take action on global warming today! The thing we should do first is to stop cutting down trees. People of all ages are encouraged to plant more trees and live in a way that does not harm the environment. As students, we can share information with friends and family members on deforestation, so that as many people as possible will be aware of its danger. We need to do everything, despite the smallest, to save our planet!

In conclusion, forests are very important to all living things on Earth because of the benefits they bring. Forests are home to millions of animals, provide resources and healthy environment for us to live on Earth, help reduce the effects of global warming. It is important for us to understand the vital role they play in the environment and the impact of deforestation. When forests are cut down massively, extreme weather events would be expected to occur more often and there would be more natural disasters. With education, people can be taught the value of forests and the importance of caring for them. Remember that everyone can help preserve our forests and fight deforestation. Live green and inspire others to do the same.

Xem thêm:  Unit 5 lớp 8: Listen and Read | Hay nhất Giải bài tập Tiếng Anh 8

I hope you have enjoyed my presentation. Thank you for listening!

Tạm dịch:

Chào mọi người! Rất vui được gặp lại bạn. Chủ đề của cuộc nói chuyện của tôi ngày hôm nay là nạn phá rừng, đó là một trong những nguyên nhân chính của sự nóng lên toàn cầu. Có ba phần chính trong bài trình bày của tôi: Trong phần thứ nhất, tôi sẽ nói về tầm quan trọng của rừng đối với vấn đề nóng lên toàn cầu, phần thứ hai sẽ tập trung vào cách thức phá rừng làm ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta trên trái đất, và trong phần thứ ba, Tôi sẽ đề xuất một số giải pháp để bảo vệ rừng của chúng tôi.

Chúng tôi trồng cây, trước hết, vì vẻ đẹp của chúng và để cung cấp bóng mát cho chúng tôi nhưng họ làm nhiều hơn thế. Cây tạo ra một hệ sinh thái để cung cấp môi trường sống và thức ăn cho động vật. Họ làm mát không khí, đất đai, và tiết kiệm nước. Xét về sự ấm lên toàn cầu, cây cối hấp thụ khí cacbonic và các khí độc có thể gây ra, như sulfur dioxide, carbon monoxide, từ không khí và giải phóng oxy. Nó có nghĩa là chúng giúp làm giảm lượng khí cacbonic đi vào bầu khí quyển, do đó làm giảm hiệu ứng nhà kính.

Cây cối rất quan trọng đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta; tuy nhiên, chúng bị chặt mỗi ngày trong quá trình được gọi là nạn phá rừng. Nạn phá rừng là việc chặt cây ở một khu vực mà không có ý định trồng lại. Cây cối bị chặt làm giấy và sản phẩm gỗ, làm sạch đất để xây nhà hoặc công trình và mở rộng diện tích canh tác. Thật không may, người dân không nhận thức đầy đủ về nguy cơ chặt cây hoặc rừng. Nạn phá rừng có nhiều tác động tiêu cực đến môi trường. Nó dẫn đến sự mất mát môi trường sống của hàng triệu loài. Nó làm thay đổi khí hậu bằng cách ảnh hưởng đến đất và môi trường. Nó cũng đẩy nhanh sự nóng lên toàn cầu bằng cách cho phép nhiều lượng khí carbon dioxide mà chúng ta thải ra để duy trì trong khí quyển. Như chúng ta có thể thấy rõ ràng, mất rừng làm thay đổi thời tiết địa phương: nhiệt độ của nhiều vùng đã tăng; đã có nhiều trận lụt, bão hoặc hạn hán …

Xem thêm:  Câu khẳng định trong tiếng Anh và cách sử dụng - IELTS Vietop

Hãy hành động vì sự nóng lên toàn cầu ngay hôm nay! Điều chúng ta nên làm đầu tiên là ngừng chặt cây. Mọi người ở mọi lứa tuổi đều được khuyến khích trồng nhiều cây cối và sống theo cách không gây hại cho môi trường. Là học sinh, sinh viên, chúng ta có thể chia sẻ thông tin với bạn bè và người thân trong gia đình về nạn phá rừng, để càng nhiều người càng có thể nhận thức được nguy cơ của nó. Chúng ta cần phải làm tất cả mọi thứ, mặc dù nhỏ nhất, để cứu vãn hành tinh của chúng ta!

Tóm lại, rừng rất quan trọng đối với tất cả sinh vật trên trái đất vì lợi ích mà chúng mang lại. Rừng là nơi có hàng triệu động vật, cung cấp nguồn tài nguyên và môi trường lành mạnh để chúng ta sống trên trái đất, giúp giảm tác động của sự nóng lên toàn cầu. Điều quan trọng là chúng ta phải hiểu vai trò quan trọng của chúng trong môi trường và tác động của nạn phá rừng. Khi rừng bị chặt phá ồ ạt, các sự kiện thời tiết khắc nghiệt sẽ được dự kiến sẽ xảy ra thường xuyên hơn và sẽ có nhiều thiên tai hơn. Với giáo dục, con người có thể được dạy giá trị của rừng và tầm quan trọng của việc chăm sóc chúng. Hãy nhớ rằng mọi người có thể giúp bảo vệ rừng của chúng tôi và chống phá rừng. Lối sống xanh và truyền cảm hứng cho người khác cũng làm như vậy.

Tôi hy vọng bạn đã thích bài trình bày của tôi. Cám ơn vì đã lắng nghe!