Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Rate this post

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Xem thêm các sách tham khảo liên quan:

  • Giải Hóa Học Lớp 11
  • Sách giáo khoa hóa học lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11
  • Sách giáo khoa hóa học nâng cao lớp 11
  • Sách Giáo Viên Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Giải Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11
  • Sách Bài Tập Hóa Học Lớp 11 Nâng Cao

Giải Sách Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 35: Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác giúp HS giải bài tập, cung cấp cho các em một hệ thống kiến thức và hình thành thói quen học tập làm việc khoa học, làm nền tảng cho việc phát triển năng lực nhận thức, năng lực hành động:

Bài 35.1 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Chất sau có tên là gì?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 1 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1

A. 1-butyl-3-metyl-4-etylbenzen.

B. 1-butyl-4-etyl-3-metylbenzen.

C. 1-etyl-2-metyl-4-butylbenzen.

D. 4-butyl-1-etyl-2-metylbenzen.

Lời giải:

Đáp án: D.

Bài 35.2 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Chất sau có tên là gì?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 2 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1

A. 1,4-đimetyl-6-etylbenzen.

B. 1,4-đimety1-2-etylbenzen.

C. 2-etyl-1,4-đimetylbenzen.

D. 1-etyl-2,5-đimetylbenzen.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.3 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Stiren có công thức phân tử C8H8 và có công thức cấu tạo: C6H5-CH=CH2. Nhận xét nào cho dưới đây đúng ?

A. Stiren là đồng đẳng của benzen.

B. Stiren là đồng đẳng của etilen.

C. Stiren là hiđrocacbon thơm.

D. Stiren là hiđrocacbon không no.

Lời giải:

Đáp án: C.

Bài 35.4 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: m-Xilen có công thức cấu tạo là?

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 4 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 1

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 4 Trang 53 Sbt Hoa Hoc 11 2

Lời giải:

Xem thêm:  Tóm tắt công thức Hóa học lớp 10 cả năm chi tiết - VietJack.com

Đáp án: C.

Bài 35.5 trang 53 Sách bài tập Hóa học 11: Có bao nhiêu chất đồng đẳng của benzen có cùng công thức phân tử C9H12

A. 6 chất B. 7 chất

C. 8 chất D. 9 chất

Lời giải:

Đáp án: C.

8 chất gồm: 2 chất C6H5C3H7; 3 chất C2H5-C6H4-CH3 và 3 chất C6H3(CH3)3

Bài 35.6 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Hoàn thành các phương trình hoá học dưới đây. Viết các chất sản phẩm hữu cơ ở dạng công thức cấu tạo và kèm theo tên.

1. C6H6 + Cl2 Fe→

(1 mol) (1 mol)

2. C6H6 + Cl2 as→

(1 mol) 3 mol)

3. C6H5−CH3 + Cl2 as→

(1 mol) (1 mol)

4. C6H5−CH3 + H2 (dư) Ni, 300oC→

5. C6H5−CH3 + KMnO4 (dd) to→

Lời giải:

1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

2. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2

3. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

4. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4

5. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 6 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 5

Bài 35.7 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Benzen không tác dụng với dung dịch Br2 và dung dịch KMnO4 nhưng stiren thì có phản ứng với cả hai dung dịch đó.

1. Giải thích vì sao stiren có khả năng phản ứng đó.

2. Viết phương trình hoá học biểu diễn các phản ứng đó.

Lời giải:

1. Vì stiren có liên kết đôi ở nhánh vinyl.

2. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 7 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

Bài 35.8 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Chất A là một đồng đẳng của benzen. Để đốt cháy hoàn toàn 13,25 g chất A cần dùng vừa hết 29,40 lít O2 (đktc).

1. Xác định công thức phân tử chất A.

2. Viết các công thức cấu tạo có thể có của chất A. Ghi tên ứng với mỗi công thức cấu tạo đó.

Xem thêm:  Giải bài tập Hóa 10 Bài 1: Thành phần nguyên tử - VnDoc.com

Lời giải:

1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

Theo phương trình:

Cứ (14n – 6)g A tác dụng với Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2 mol O2

Theo đầu bài:

Cứ 13,24g A tác dụng với Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3 mol O2

Ta có Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4

⇒ n = 8 ⇒ CTPT: C8H10

2. Các công thức cấu tạo

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 5

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 8 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 6

Bài 35.9 trang 54 Sách bài tập Hóa học 11: Khi đốt cháy hoàn toàn hiđrocacbon A, thu được khí CO2 và hơi nước theo tỉ lệ 77 : 18 về khối lượng. Nếu làm bay hơi hết 5,06 gam A thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 1,76 g O2 ở cùng nhiệt độ và áp suất.

1. Xác định công thức phân tử của chất A.

2. Chất A không tác dụng với nước brom nhưng tác dụng được với dung dịch KMnO4 khi đun nóng. Viết công thức cấu tạo và tên chất A.

Lời giải:

1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 1

Theo đầu bài ta có: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 2

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 3

Tức là 12x + y = 92,0 ⇒ x = 7 ; y = 8

Công thức phân tử chất A là C7H8.

2. Công thức cấu tạo

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 9 Trang 54 Sbt Hoa Hoc 11 4 (metylbenzen (toluen))

Bài 35.10 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Hỗn hợp M ở thể lỏng, chứa hai hiđrocacbon kế tiếp nhau trong một dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn 2,62 g M, thu được 8,8 g CO2.

Nếu làm bay hơi hết 6,55 gam M thì thể tích hơi thu được đúng bằng thể tích của 2,4 g khí oxi ở cùng điều kiện.

Xác định công thức phân tử và phần trăm (về khối lượng) của từng chất trong hỗn hợp M.

Lời giải:

Số mol 2 chất trong 6,55 g M là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1

Số mol 2 chất trong 2,62 g M là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 2

Giả sử trong 2,62 g M có a mol CxHy và b mol Cx+1Hy+2

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 3

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 4

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 5

xa + (x + 1)b = 0,2 (3)

Xem thêm:  Giải Hóa 8 bài 25: Sự oxi hóa Phản ứng hóa hợp Ứng dụng của oxi

Từ (3), ta có x(a + b) + b = 0,2

b = 0,2 – 0,03x

Vì 0 < b < 0,03 nên 0 < 0,2 – 0,03x < 0,03.

⇒ 5,67 < x < 6,67 ⇒ x = 6 .

b = 0,2 – 0,03.6 = 0,02; a = 0,03 – 0,02 = 0,01

Thay giá trị của a và b vào (2), tìm được y = 6.

Khối lương C6H6 chiếm Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 10 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 6

Khối lương C7H8 chiếm 100 – 29,8% = 70,2%.

Bài 35.11 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Cho 23 kg toluen tác dụng với hỗn hợp gồm 88 kg axit nitric 66% và 74 kg axit suníuric 96%. Giả sử toluen được chuyển hoàn toàn thành trinitrotoluen và sản phẩm này được tách hết khỏi hỗn hợp axit còn dư. Tính:

1. Khối lượng trinitrotuluen thu được.

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn dư và nồng độ phần trăm của từng axit trong hỗn hợp đó.

Lời giải:

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1

1. Số mol TNT = số mol toluen = Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 2

Khối lượng TNT = Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 3

2. Khối lượng hỗn hợp axit còn lại sau phản ứng :

23 + 88 + 74 – 5675.10-2 = 12825.10−2 (kg)

Khối lương HNO3 trong đó :

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 4

C% của HNO3 là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 5

Khối lương H2SO4 là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 6

C% của H2SO4 là: Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 11 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 7

Bài 35.12 trang 55 Sách bài tập Hóa học 11: Có thể điều chế toluen bằng phản ứng đehiđro hoá – đóng vòng đối với heptan ở 500oC, 30 – 40 atm, chất xúc tác Cr2O3 / Al2O3.

1. Viết phương trình hoá học của phản ứng (các chất hữu cơ viết bằng công thức cấu tạo).

2. Tính khối lượng toluen thu được nếu phản ứng tạo ra 336 lít H2 (đktc).

Lời giải:

1. Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 12 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 1

2. Số mol toluen = số mol H2 / 4

Giải sách bài tập Hóa học 11 | Giải sbt Hóa học 11 Bai 12 Trang 55 Sbt Hoa Hoc 11 2

Khối lượng toluen là: 3,75.92 = 345 (g).