Communication and culture – trang 15 Unit 1 SGK Tiếng Anh 11 mới

Rate this post

Culture 1

The return of the extended families in the UK and the USA

(Sự trở lại của các gia đình đa thế hệ ở Anh và Mỹ)

1. Read the following text about the coming back of the extended families and answer the questions.

(Đọc đoạn văn dưới đây về sự trở lại của mô hình gia đình đa thế hệ rồi trả lời câu hỏi.)

Over the past few years, in both the USA and the UK, the number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof has increased. This trend has been the result of several economic factors.High unemployment rates, part-time work and low-paid jobs have forced young adults to move back with their parents. In addition, families now face higher costs of housing and heavier pressures of both childcare and elderly care.Living under the same roof with three or four generations can be frustrating because of the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts brought about by differences in values and attitudes.However, its advantages outweigh the disadvantages. When living with members of their extended family, young children can develop relationships with adults other than their parents, and old people can become more active when interacting with the younger generations.Whether we accept it or not, the trend keeps growing as more and more people are choosing traditional extended families.

1. What family trend has increased in the USA and the UK?

(Xu hướng về loại hình gia đình nào đã gia tăng ở Mỹ và Anh?)

Xem thêm:  Quy tắc cách thêm ED trong tiếng Anh vào sau động ... - Chuyên Ngữ

2. What are the reasons for this family trend?

(Những lý do cho xu hướng gia đình này là gì?)

3. List some disadvantages of living in an extended family?

(Liệt kê một số nhược điểm của việc sống trong một gia đình lớn?)

4. How do young children benefit from living in an extended family?

(Trẻ nhỏ hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình nhiều thế hệ như thế nào?)

5. How can old people benefit from living in an extended family?

(Người già có thể được hưởng lợi từ việc sống trong một gia đình lớn ra sao?)

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Việc sống chung một mái nhà với ba hoặc bốn thế hệ có thể làm bực mình vì thiếu không gian, thiếu sự độc lập và sự riêng tư, và những xung đột hàng ngày diễn ra do sự khác nhau về giá trị và thái độ.

Tuy nhiên thuận lợi vẫn chiếm ưu thế hơn bất lợi. Khi sống cùng với các thành viên của một gia đình nhiều thể hệ, con cái có thể xây dựng mối quan hệ với người lớn ngoài cha mẹ mình và người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ.

Dù chúng ta có chấp nhận hay không, xu hướng này vẫn cứ gia tăng vì càng ngày càng có nhiều người lựa chọn mô hình gia đình nhiều thế hệ.

Lời giải chi tiết:

1. The number of multi-generational households with three or four generations living under the same roof.

Xem thêm:  "Vú Sữa" trong Tiếng Anh là gì: Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt

(Số lượng các gia đình đa thế hệ với ba hoặc bốn thế hệ sống chung 1 mái nhà.)

2. Unemployment, part-time work and low-paid jobs have become more common. The cost of housing has become higher. The pressures of childcare and elderly care have become heavier.

(Thất nghiệp, việc làm bán thời gian và công việc trả lương thấp trở nên phổ biến hơn. Chi phí nhà ở tăng cao. Những áp lực về việc chăm sóc con cái và người già trở nên nặng nề hơn.)

3. The disadvantages are the lack of space, independence and privacy, and the daily conflicts.

(Các bất lợi đó là thiếu không gian, thiếu sự độc lập và thiếu sự riêng tư, và các xung đột xảy ra hàng ngày.)

4. They can develop relationships with adults other than their parents.

(Chúng có thể phát triển các mối quan hệ với người lớn, ngoài bố mẹ ra.)

5. Old people can become more active when interacting with the younger generations.

(Người già có thể trở nên năng động hơn khi giao tiếp với các thế hệ trẻ hơn.)