Giải Skills (kỹ năng) Review 3 (Unit 7-8-9) SGK Tiếng Anh 8 mới

Rate this post

Bài 1

1. Read the text and choose the correct answer A, B, C, or D for each question.

(Đọc bài văn và chọn câu trả lời chính xác A, B, c hoặc D cho mỗi câu hỏi Bão Katrina.)

HURRICANE KATRINA

New Orleans, in Louisiana, is known as the most unique city in the United States with distinctive architecture, cross-cultural heritage and annual music festivals.

However, due to its location along the Mississippi River with lakes on the other side, and nearly half of the city below sea level, the city faces the danger of flooding. So, a levee system and drainage canals were built to protect the city.

Early in the morning of August 29, 2005, Hurricane Katrina, the most destructive natural disaster in the history of New Orleans, struck the city. The storm brought strong winds and heavy rains for several days. As a result, water from the river and lakes rose, breaking the levees and poured directly into the city. Soon 80 percent of the city was under the water. People scrambled to rooftops for safety, desperate for food and drinking water. The winds were so strong that even beds in Hyatt Hotel were seen flying out of the hotel windows. The loss was tremendous. Most of the major roads and bridges were destroyed, and houses collapsed. Nearly 2,000 people were killed. After the storm, several natural grounds for the breeding and migrating of different species of animals and birds were permanently lost.

1. New Orleans is famous for .

Xem thêm:  Cấu trúc Will trong tiếng Anh kèm bài tập vận dụng - IELTS Vietop

A. its modern architecture

B. its cross-cultural heritage

C. its Mississippi River

D. its location

2. Which statement is NOT correct about New Orleans?

A. It lies between the Mississippi River and lakes.

B. One of its attractions is its annual music festivals.

C. The city is surrounded by water.

D. Most of the city is below sea level.

3. Which one is NOT mentioned as being damaged by Hurricane Katrina?

A. Distinctive architecture

B. The levee system

C. Major roads

D. Houses

4. The word ‘tremendous’ means .

A. puzzling

B. huge

C. unique

D. legendary

5. The word ‘permanently’ is similar to .

A. temporarily

B. partially

C. forever

D. rarely

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

New Orleans, ở bang Louisiana, được biết đến là thành phố độc đáo ở Mỹ với kiến trúc đặc biệt, di sản xuyên văn hóa và lễ hội âm nhạc hàng năm.

Tuy nhiên, do vị trí dọc sông Mississipi với hồ ở đối diện và gần một nửa thành phố nằm dưới mực nước biển, thành phố đối mặt với hiểm họa bị lũ lụt. Vì vậy, một hệ thông đê và kênh đào thoát nước đã được xây dựng để bảo vệ thành phố.

Đầu buổi sáng ngày 29 tháng 8, 2005, bão Katrina, thảm họa thiên nhiên khủng khiếp nhất trong lịch sử New Orleans, đánh vào thành phố. Bão mang theo gió lớn và mưa to trong nhiều ngày. Kết quả là nước từ sông và hồ dâng lên, phá vỡ đê và đổ trực tiếp vào thành phố. Ngay gần 80% thành phố ở dưới nước. Người ta bò lên mái nhà để an toàn, không có thực phẩm và nước uống. Gió quá mạnh đến nỗi mà những chiếc giường của khách sạn Hyatt được thấy là bay ra khỏi cửa số khách sạn. Mất mát vô cùng lớn. Gần như những con đường chính và cầu bị phá hủy và những ngôi nhà đổ sập. Gần 200 người bị chết. Sau cơn bão, vài mảnh đất tự nhiên để sinh sản và di cư của những loài động vật và chim đã hoàn toàn mất đi.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication (trang 119) - VietJack.com

Lời giải chi tiết:

1. B

2. D

3. A

4. B

5. C

1. B

New Orlean is famous for its cross culture heritage.

(New Orleans nổi tiếng về di sản xuyên văn hóa của nó.)

2. D

Which statement is not correct about New Orlean? – Most of the city is below sea level.

(Câu nào không chính xác về New Orleans?- Hầu hết thành phố đều dưới mặt nước biển.)

3. A

Which one is NOT mentioned as being damaged by Hurricane Katrina? – Distinctive architecture

(Cái nào không được đề cập là bị thiệt hại bởi Bão Katrina? – Kiến trúc độc đáo.)

4. B

The word “tremendous” means huge.

(Từ “tremendous” có nghĩa là lớn.)

5. C

The word “permanently” is similar to forever.

(Từ permanent tương tự như mãi mãi.)