Unit 11 lớp 6: A Closer Look 1 (Global Success) | Giải Tiếng Anh 6

Rate this post

(Global Success) Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: A Closer Look 1 – Kết nối tri thức

Giải Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 A Closer Look 1 sách Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết. Bạn vào Xem lời giải để theo dõi chi tiết:

 • A Closer Look 1 (trang 50 – 51 SGK Tiếng Anh lớp 6 – Kết nối tri thức): The three Rs stand for Reduce – Reuse – Recycle ….

  Xem lời giải

Lưu trữ: Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 11: A Closer Look 1 (sách cũ)

A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới)

1. The three Rs stand for Reduce – Reuse – Recycle. Draw a line from a symbol in column A, to matching word in column B, and meaning in column C. (Ba chữ R là viết tắt của chữ Reduce (giảm), Reuse (tái sử dụng), Recycle (tái chế). Vẽ đường nối từ ký hiệu trong cột A đến từ trong cột B và ý nghĩa trong cột c sao cho phù hợp.)

2. Write a word in the box under each picture. (Viết từ có trong khung vào bên dưới mỗi hình cho phù hợp.)

1. rubbish 2. plastic bags3. glass4. plastic bottle 5. can 6. noise 7. paper 8. bulb9. water 10. clothes

3. Put the words from 2 into groups. One word can belong to more than one group. (Đặt các từ có trong phần 2 vào từng nhóm. Một từ có thể thuộc nhiều hơn 1 nhóm. )

Xem thêm:  23 Cụm Từ Dẫn Dắt Trong Số Đó Tiếng Anh Là Gì ? Ví Dụ Cách Sử

ReduceReuseRecycle plastic bag, rubbish, glass, plastic bottle, can, noise, bulb, water, paperplastic bags, plastic bottle, paper, clothes, glass, can, bulbplastic bag, glass, water, rubbish, bottle, can, paper, bulb

4. Listen to the ‘Three Rs’ song, and then sing along. (Nghe bài hát “3R” sau đó hát theo.)

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

Giảm bớt,tái sử dụng,tái chế

Tái chế,tái chế

Giảm bớt,tái sử dụng,tái chế

Thật là đơn giản quá đi

Chỉ cần giảm tiếng ồn

Và tái sử dụng các loại chai lọ cũ

Tái chế những đồ thủy tinh vỡ

Thật là đơn giản quá đi.

5. Listen and repeat. Pay attention to how the underlined part is pronounced. (Nghe và lặp lại các từ. Chú ý đến cách phát âm các từ gạch dưới. )

Bài nghe:

6. Listen again and put the words in the correct column. (Nghe lại và đặt các từ vào cột thích hợp.)

Bài nghe:

/a://ᴂ/

Fast

Plastic

Glass

Dance

Answer

afternoon

Had

Bag

Apple

activity

7. Read the conversation. Write /a:/ or /ᴂ/ each underlined letter. (Đọc bài đàm thoại. Viết /a:/ hay /ᴂ/ bên dưới mỗi chữ cái được gạch dưới sao cho phù hợp.)

/a:/: class, ask, father

/ᴂ/: stand, have, that.

Hướng dẫn dịch:

Vy: Ba chữ R thay thế cái gì vậy Mi?

Mi: Chúng thay thế cho giảm, tái sử dụng và tái chế.

Vy: Lớp chúng ta đang tổ chức một cuộc thi viết.Chúng ta phải viết về môi trường.

Mi: Mình hiểu. Tại sao bạn không viết về 3R?

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 Looking Back (trang 34 Tập 2) - VietJack.com

Vy: Ý kiến hay. Mình sẽ hỏi ý ba mình.

Mi: Đúng thế. Ông ấy làm cho Công ty Xanh mà, vi vậy ông sẽ cho bạn nhiều thông tin.

8. Listen to the conversation and check answers. Practise the conversation with classmate. (Nghe bài hội thoại và kiểm tra câu trả lời của em. Thực hành bài đàm thoại với bạn học. )

Bài nghe:

Tape script

Vy: What do these three Rs stand for, Mi?

Mi: They stand for reduce, reuse and recycle.

Vy: Our class is organising a writing contest. We have to write about the environment.

Mi: I see. Why don’t you write about the three Rs?

Vy: That’s a good idea. I will ask my father for ideas.

Mi: Yes. He works at the Green Company, so he’ll give you a lot of information

Tham khảo thêm các bài Giải bài tập và Để học tốt unit 11 lớp 6:

 • Từ vựng Unit 11: liệt kê các từ vựng cần học trong bài

 • Getting Started (phần 1 – 5 trang 48-49 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen and read… 2. There are a lot of…

 • A Closer Look 1 (phần 1 – 8 trang 50-51 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The three Rs stand for… 2. Write a word in the…

 • A Closer Look 2 (phần 1 – 6 trang 51-52 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Listen again to part of… 2. Write the correct form…

 • Communication (phần 1 – 3 trang 53 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The 3Rs Club in your… 2. Interview a classmate…

 • Skills 1 (phần 1 – 5 trang 54 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Find these words or… 2. Match the words with…

 • Skills 2 (phần 1 – 4 trang 55 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. The 3Rs Club is looking for… 2. Tick True or False…

 • Looking Back (phần 1 – 6 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 mới) 1. Add more words to the… 2. In pairs, ask and…

 • Project (trang 57 SGK Tiếng Anh 6 mới)Look at the pictures…

Xem thêm:  Hướng dẫn giải Review 3 trang 42 sgk Tiếng Anh 12 tập 2

Xem thêm các loạt bài Để học tốt môn Tiếng Anh 6 hay khác:

 • Giải SBT Tiếng Anh 6 mới
 • 720 bài tập trắc nghiệm Tiếng Anh 6 mới có đáp án
 • Top 30 Đề thi Tiếng Anh 6 mới (có đáp án)

Săn SALE shopee tháng 6-6:

 • Unilever mua 1 tặng 1
 • L’Oreal mua 1 tặng 3
 • La Roche-Posay mua là có quà: